Categories
Download Đề thi

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ Mã ngành: : 14.HTQT (Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /...../2019 của HĐ thi bổ sung tuyển công…
Categories
Đề thi Download

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG Mã ngành: 09.TĐKT (Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /...../2019 của HĐ thi bổ sung tuyển công chức tỉnh…
You cannot copy content of this page