CÂU HỎI TỰ LUẬN
MÔN KIẾN THỨC CHUNG
Mã ngành: 01.KTC
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi
bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1. Anh/chị cho biết theo Hiến pháp năm 2013: Quốc hội là gì? Nhiệm vụ
quyền hạn của Quốc hội được quy định như thế nào?
Câu 2. Anh/chị cho biết Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội theo Hiến pháp năm 2013?
Câu 3. Anh/chị cho biết nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước theo Hiến pháp
năm 2013?
Câu 4. Anh/chị cho biết theo Hiến pháp năm 2013: Chính phủ là gì? Nhiệm vụ,
quyền hạn của Chính phủ được quy định như thế nào?
Câu 5. Anh/chị cho biết Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Trách nhiệm của cơ
quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm
pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 6. Anh/chị cho biết theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
được quy định như thế nào?
Câu 7. Anh/chị cho biết Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm
quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật
ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 8. Anh/chị cho biết Những nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy
phạm pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 9. Anh/chị hãy nêu khái niệm Thể thức văn bản, Kỹ thuật trình bày văn
bản được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội
vụ? Soạn thảo 01 Quyết định hành chính cá biệt?
Câu 10. Anh/chị hãy cho biết kết cấu của thể thức văn bản bao gồm những yếu
tố nào? Hãy cho biết kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản sau: Quốc
hiệu; Tên quan quan, tổ chức ban hành văn bản; Số, ký hiệu văn bản; Địa danh và
ngày, tháng năm được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011
của Bộ Nội vụ?
Câu 11. Anh/chị hãy cho biết Phông chữ trình bày văn bản; Khổ giấy, kiểu trình
bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày văn bản được quy định tại Thông tư số
01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ?
Câu 12. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh
trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật được quy định tại Luật
tổ chức chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 13. Anh/chị cho biết Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Tổ
chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính như thế nào? Nguyên tắc tổ
chức và hoạt động của chính quyền địa phương được quy định như thế nào?
Câu 14. Anh/chị cho biết theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015:
Ủy ban nhân dân la gì? Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được quy
2
định như thế nào? Kể tên 02 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và
02 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 15. Anh/chị cho biết theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015:
Chính quyền địa phương ở huyện là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa
phương ở huyện được quy định như thế nào?
Câu 16. Anh/chị cho biết theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015:
Chính quyền địa phương ở tỉnh là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa
phương ở tỉnh được quy định như thế nào?
Câu 17. Anh/chị cho biết theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015:
Ủy ban nhân dân là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định
như thế nào?
Câu 18. Anh/chị cho biết các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân được
quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 19. Anh/chị cho biết hoạt động công vụ và các nguyên tắc trong thi hành
công vụ của cán bộ, công chức được quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 20. Anh/chị cho biết nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước
và nhân dân và nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định
tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 21. Anh/chị cho biết nội dung: Những việc cán bộ, công chức không được
làm liên quan đến đạo đức công vụ; Những việc cán bộ, công chức không được làm
liên quan đến bí mật nhà nước; Những việc khác cán bộ, công chức không được làm
được quy định tại Luật cán bộ công chức năm 2008?
Câu 22. Anh/chị cho biết theo Luật cán bộ công chức năm 2008: Nêu khái
niệm Công chức? Đạo đức, văn hóa, giao tiếp của cán bộ, công chức được quy định
như thế nào?
Câu 23. Anh/chị hãy cho biết các quyền của cán bộ, công chức được quy định
tại Luật cán bộ công chức năm 2008?
Câu 24. Anh/chị hãy cho biết mục đích đánh giá công chức? Nội dung đánh giá
công chức được quy định tại Luật cán bộ công chức năm 2008?
Câu 25. Anh/chị cho biết nguyên tắc xử lý kỷ luật và các hành vi bị xử lý kỷ
luật đối với công chức được quy định tại Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 17/5/2011
của Chính phủ?
Câu 26. Anh/chị cho biết thời hiệu và thời hạn xử lý kỷ luật đối với công chức
được quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ?
Câu 27. Anh/chị cho biết các hình thức kỷ luật đối với công chức và hãy kể các
hành vi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo được quy định tại
Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ?
Câu 28. Anh/chị cho biết các hình thức kỷ luật đối với công chức và hãy kể các
hành vi vi phạm pháp luật áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách được quy định tại
Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ?
Câu 29. Anh/chị cho biết theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013
của Chính phủ: Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức là gì? Nguyên tắc xác
định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được quy định như thế nào?
Câu 30. Anh/chị hãy cho biết Mục tiêu cụ thể về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được quy định tại
3
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII?
Câu 31. Anh/chị hãy nêu Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với Chính quyền địa
phương được quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần
thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?
Câu 32. Anh/chị hãy trình bày nhiệm vụ, giải pháp về Nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước được quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?
Câu 33. Anh/chị hãy nêu Mục tiêu tổng quát; Nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp,
tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được
quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?
Câu 34. Anh/chị hãy nêu nhiệm vụ và giải pháp về Xây dựng đội ngũ cán bộ
các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới được quy
định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII?
Câu 35. Anh/chị cho biết mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 được quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP
ngày 08/11/2011 của Chính phủ?
Câu 36. Anh/chị hãy kể tên các nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và trình bày nội dung nhiệm vụ Cải
cách thủ tục hành chính được quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày
08/11/2011 của Chính phủ?
Câu 37. Anh/chị cho biết nội dung của nhiệm vụ Xây dựng và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 được quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP
ngày 08/11/2011 của Chính phủ?
Câu 38. Anh/chị cho biết Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo Nghị
quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ được chia làm mấy giai đoạn
từ năm nào đến năm nào? Nêu các mục tiêu của giai đoạn 1?
Câu 39. Anh/chị cho biết nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 40. Anh/chị cho biết những hành vi không được làm trong giải quyết thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 41. Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận một cửa theo
quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 42. Anh/chị cho biết mục tiêu cụ thể về đẩy mạnh cải cách hành chính,
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 01-NQ/TU
ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 43. Anh/chị cho biết nội dung nhiệm vụ về Cải cách thủ tục hành chính
được quy định tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 44. Anh/chị cho biết nội dung nhiệm vụ về Xây dựng và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Nghị quyết số 01-
NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị?
4
Câu 45. Anh/chị cho biết một số giải pháp trọng tâm về đẩy mạnh cải cách
hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được quy định tại Nghị quyết số
01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 46. Anh/chị cho biết mục tiêu cụ thể Kế hoạch cải cách hành chính của
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày
30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 47. Anh/chị cho biết nhiệm vụ cụ thể trong công tác chỉ đạo, điều hành
thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 theo Quy

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page