MÔN TIẾNG ANH
TRÌNH ĐỘ A1 – THEO KHUNG THAM CHIẾU TRÌNH ĐỘ
NGOẠI NGỮ CHUNG CHÂU ÂU – CEFR
Quảng Trị, tháng 7 năm 2018
2
I. THÔNG TIN VỀ CẤP ĐỘ A1
1. Yêu cầu chung:
Là bậc đầu tiên trong 6 bậc theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR).
Đối với cấp độ A1, người sử dụng ngôn ngữ yêu cầu khả năng cơ bản để hiểu, giao
tiếp, trao đổi thông tin và đặt các câu hỏi đơn giản.
2. Kiến thức ngữ pháp:
– Cách sử dụng các tính từ thông dụng để mô tả
– Trạng từ chỉ mức độ thường xuyên (always, usually, often, sometimes, seldom, rarely,
never)
– Cấu trúc đơn giản, ví dụ: be going to, there is/there are, V + to V, V + Ving, I’d like…
– So sánh hơn, so sánh nhất
– Cách sử dụng How much, how many
– Danh từ số ít, số nhiều; danh từ đếm được, không đếm được.
– Câu mệnh lệnh
– Các loại động từ khiếm khuyết: can, can’t, could, couldn’t…
– Cách sử dụng các thì thông dụng (hiện tại, quá khứ, tiếp diễn…)
– Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh (giới từ về thời gian, giới từ chỉ vị trí)
– Cách sử dụng đại từ trong tiếng Anh.
3. Kiến thức từ vựng:
Từ vựng về đồ vật, động vật phổ biến, các hoạt động hàng ngày, về thời tiết, thời gian
rãnh rỗi, về con người…
4. Cấu trúc của bài thi
– Thời gian làm bài: 60 phút
– Bài thi kiểm tra về các kiến thức: Ngữ pháp, Từ vựng, Đọc hiểu và Viết (câu đơn
giản).

Link tải : https://drive.google.com/file/d/1IxHEnOoPwU6X6SWsHbXqt25cny1ATGdq/view?usp=sharing

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page