Categories
Đề thi Ngoại ngữ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
Mã ngành: 06.KT
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi
bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước, theo
quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, theo
quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết: Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách
nhà nước; Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách, theo quy định tại Luật
Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm
vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà
nước năm 2015?
Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết: Dự phòng ngân sách nhà nước; Điều kiện thực
hiện thu, chi ngân sách nhà nước; Kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước;
Năm ngân sách, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết: Công khai ngân sách nhà nước; Giám sát ngân
sách nhà nước của cộng đồng, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các
cấp; Quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến
ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương;
Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương,
theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết: Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng
năm; Yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, theo quy định tại Luật
Ngân sách nhà nước năm 2015?
Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
trong việc lập dự toán ngân sách hằng năm; Thảo luận và quyết định dự toán ngân
sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm, theo quy định tại Luật Ngân
sách nhà nước năm 2015?
Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết: Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước;
Yêu cầu và thời hạn về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước; Tạm cấp ngân
sách; Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước, theo quy định tại Luật Ngân sách nhà
nước năm 2015?
Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết: Khóa sổ kế toán và xử lý thu, chi ngân sách
nhà nước cuối năm, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21/12/2016 của Chính phủ?
Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết: Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước, theo
quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?
Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện và thẩm quyền
quyết định ứng trước dự toán năm sau, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐCP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?
2
Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết: Quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực
hiện nhiệm vụ, theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016
của Chính phủ?
Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết: Nguồn thu của ngân sách địa phương, theo
quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?
Câu 17: Anh (chị) hãy cho biết: Thời gian hướng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp,
quyết định và giao dự toán ngân sách nhà nước, theo quy định tại Nghị định số
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?
Câu 18: Anh (chị) hãy cho biết: Lập dự toán ngân sách tại các đơn vị dự toán
ngân sách và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ; Lập lại dự toán ngân sách nhà nước,
theo quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?
Câu 19: Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm của cơ quan tài chính các cấp
trong việc lập dự toán ngân sách, phương án phân bổ dự toán ngân sách, theo quy
định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?
Câu 20: Anh (chị) hãy cho biết: Quyết định, giao dự toán ngân sách nhà
nước; Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán, theo quy định
tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ?
Câu 21: Anh (chị) hãy cho biết: Yêu cầu kế toán; Nguyên tắc kế toán, theo
quy định tại Luật Kế toán năm 2015?
Câu 22: Anh (chị) hãy cho biết: Nội dung chứng từ kế toán; Lập và lưu trữ
chứng từ kế toán, theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015?
Câu 23: Anh (chị) hãy cho biết: Kiểm kê tài sản; Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế
toán, theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015?
Câu 24: Anh (chị) hãy cho biết: Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán; Nội
dung công khai báo cáo tài chính; Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính,
theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015?
Câu 25: Anh (chị) hãy cho biết: Chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức
nghề nghiệp kế toán; Đối tượng kế toán, theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015?
Câu 26: Anh (chị) hãy cho biết: Kỳ kế toán, Các hành vi bị nghiêm cấm, theo
quy định tại Luật Kế toán năm 2015?
Câu 27: Anh (chị) hãy cho biết: Sổ kế toán; Sửa chữa sổ kế toán; Đánh giá và
ghi nhận theo giá trị hợp lý, theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015?(20 điểm)
Câu 28: Anh (chị) hãy cho biết: Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người
làm kế toán; Những người không được làm kế toán, theo quy định tại Luật Kế toán
năm 2015?
Câu 29: Anh (chị) hãy cho biết: Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng;
Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng, theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015?
Câu 30: Anh (chị) hãy cho biết: Những người không được làm kế toán; Kế
toán trưởng, phụ trách kế toán, theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP
ngày 30/12/2016 của Chính phủ?
Câu 31: Anh (chị) hãy cho biết: Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng,
phụ trách kế toán, theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016
của Chính phủ?
Câu 32: Anh (chị) hãy cho biết: Tài liệu kế toán sao chụp; Niêm phong, tạm
giữ, tịch thu tài liệu kế toán, theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày
30/12/2016 của Chính phủ?
3
Câu 33: Anh (chị) hãy cho biết: Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ; Bảo quản,
lưu trữ và cung cấp thông tin, tài liệu kế toán; Tài liệu kế toán lưu trữ trên phương
tiện điện tử, theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của
Chính phủ?
Câu 34: Anh (chị) hãy cho biết: Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 05 năm;
Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm; Tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn;
Tiêu hủy tài liệu kế toán; Thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán, theo quy định tại Nghị
định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ?
Câu 35: Anh (chị) hãy cho biết: Khóa sổ kế toán; Kiểm tra, thanh tra, kiểm
toán công tác kế toán, quyết toán ngân sách, theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC
ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính?
Câu 36: Anh (chị) hãy cho biết nội dung: Xét duyệt, thẩm định quyết toán
ngân sách nhà nước; Xử lý kết dư ngân sách từng cấp, theo quy định tại Thông tư số
342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính?
Câu 37: Anh (chị) hãy cho biết: Các loại sổ kế toán; Trách nhiệm của người
giữ và ghi sổ kế toán, theo Quy định về sổ kế toán tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính?
Câu 38: Anh (chị) hãy cho biết: Đối tượng lập báo cáo quyết toán; Mục đích
của báo cáo quyết toán; Nguyên tắc, yêu cầu lập và trình bày báo cáo quyết toán; Kỳ
báo cáo, theo Quy định về Báo cáo quyết toán tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính?
Câu 39: Anh (chị) hãy cho biết: Vị trí và chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn
về quản lý tài sản nhà nước tại địa phương của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo quy định tại Thông tư liên tịch số
220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ?
Câu 40: Anh (chị) hãy cho biết: Vị trí và chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn
của Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV
ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page