Categories
Đề thi Download

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mã ngành: 16. KHCN
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi
bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1. Hãy cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan an toàn bức xạ và hạt
nhân và những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lĩnh vực năng lượng
nguyên tử theo quy định của Luật Năng lượng Nguyên tử năm 2008?
Câu 2. Hãy cho biết quy định về Hồ sơ an toàn bức xạ được quy định trong
Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008?
Câu 3. Hãy cho biết Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh và kế hoạch ứng phó
sự cố khi vận chuyển vật liệu phóng xạ theo quy định của Luật Năng lượng
Nguyên tử năm 2008 ?
Câu 4. Hãy cho biết : Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong vận
chuyển vật liệu phóng xạ theo quy định của Luật Năng lượng Nguyên tử năm
2008?
Câu 5. Hãy nêu nguyên tắc, nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ theo
quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 6. Hãy cho biết những ưu đãi của Nhà nước trong việc sử dụng nhân
lực, nhân tài Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công
nghệ năm 2013?
Câu 7. Hãy nêu trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với hoạt
động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm
2013?
Câu 8. Hãy nêu quyền của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ theo
quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 9: Hãy nêu quyền của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của
Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 10. Hãy nêu nghĩa vụ của tổ chức khoa học và công nghệ và nghĩa vụ
của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học
và Công nghệ năm 2013?
Câu 11. Hãy trình bày những quy định về thẩm quyền phê duyệt, ký hợp
đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học
và Công nghệ năm 2013?
Câu 12. Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của bên đặt hàng, bên nhận đặt hàng
thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và giải quyết
tranh chấp hợp đồng khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và
Công nghệ năm 2013?
Câu 13. Hãy trình bày các quy định về Đăng ký, lưu giữ và trách nhiệm tiếp
nhận và tổ chức ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo
quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013?
Câu 14. Hãy cho biết: Biện pháp thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng
lượng nguyên tử và nội dung bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên
2
bức xạ theo quy định tại Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của
Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng
lượng nguyên tử?
Câu 15. Hãy cho biết:Trách nhiệm của cơ sở y tế và người đứng đầu cơ sở y
tế; Trách nhiệm của người phụ trách an toàn; Trách nhiệm của nhân viên bức xạ y
tế theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của
Liên bộ Bộ Khoa học Công nghệ- Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ
trong Y tế ?
Câu 16. Hãy cho biết: Cấu trúc kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc
nhóm nguy cơ I, II và III theo Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014
của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố
bưc xạ và hạt nhân?
Câu 17. Hãy cho biết quy định về việc gia hạn; sửa đổi bổ sung và cấp lại
giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày
22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ?
Câu 18. Hãy cho biết: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và
cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ và thời hạn của giấy phép tiến hành công việc bức
xạ và chứng chỉ nhân viên bức xạ theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày
22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ?
Câu 19. Hãy cho biết: Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình phát
hiện, xử lý nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự
kiểm soát và Kinh phí bảo đảm việc phát hiện, tìm kiếm, xử lý và lưu giữ nguồn
phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát theo Nghị
định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử?
Câu 20: Hãy cho biết: Yêu cầu chung về bảo đảm an toàn đối với thiết bị
bức xạ, thiết bị sử dụng trong y học hạt nhân và thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ
Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế?
Câu 21. Hãy cho biết: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu
xạ, sử dụng thiết bị bức xạ và sử dụng chất phóng xạ theo Thông tư số
08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ?
Câu 22. Hãy cho biết cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan
liên quan trong việc kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ và thiết bị
hạt nhân tại cửa khẩu theo Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của
Chính phủ?
Câu 23. Hãy cho biết yêu cầu an toàn đối với nguồn phóng xạ kín và thuốc
phóng xạ theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014
của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế?
Câu 24. Hãy cho biết trách nhiệm cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong
ngành y tế, cơ quan quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân trong việc bảo đảm an toàn
bức xạ hạt nhân theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày
09/6/2014 của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế?
3
Câu 25. Hãy cho biết yêu cầu an toàn đối với thiết bị đo bức xạ, thiết bị và
dụng cụ bảo vệ an toàn bức xạ theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCNBYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế?
Câu 26. Hãy cho biết nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của
các cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp
huyện theo Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-NKHCN-BNV ngày 15/10/2014
của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ?
Câu 27. Hãy cho biết trách nhiệm của nhân viên bức xạ y tế trong việc bảo
đảm an toàn bức xạ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày
09/6/2014 của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế?
Câu 28. Hãy cho biết trách nhiệm của cơ sở y tế và người đứng đầu cơ sở y
tế trong việc bảo đảm an toàn bức xạ theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLTBKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế ?
Câu 29. Hãy cho biết thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
và chứng chỉ nhân viên bức xạ Theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày
22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ?
Câu 30. Hãy cho biết quy định xác định mức sự cố hạt nhân và việc thông
báo trên phương tiện thông tin đại chúng theo Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày
25/01/2010 của Chính phủ?
Câu 31. Hãy cho biết Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ,
sử dụng thiết bị bức xạ và sử dụng chất phóng xạ theo Thông tư 08/2010/TTBKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ?
Câu 32. Hãy cho biết Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang
chẩn đoán trong y tế theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của
Bộ Khoa học và Công nghệ?
Câu 33. Hãy cho biết điều kiện thực hiện dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ theo
Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 21/11/2-14 của Bộ Khoa học và Công
nghệ?
Câu 34. Hãy cho biết yêu cầu đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức
xạ theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 21/11/2-14 của Bộ Khoa học và
Công nghệ?
Câu 35. Hãy cho biết trách nhiệm của người phụ trách an toàn trong việc bảo
đảm an toàn bức xạ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày
09/6/2014 của Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế?
Câu 36. Hãy cho biết nguyên tắc, yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và hoạt
động ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân theo Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày
08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ?
Câu 37. Hãy cho biết: Cấu trúc Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc
nhóm nguy cơ IV theo Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ
Khoa học và Công nghệ?
Câu 38. Hãy cho biết: Nhiệm vụ về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ và
nhiệm vụ về an toàn bức xạ và hạt nhân theoThông tư Liên tịch số 29/2014/TTLTNKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Nội
vụ?
4
Câu 39. Hãy cho biết: Nội dung Báo cáo phân tích an toàn và Hồ sơ đề nghị
thẩm định Báo cáo phân tích an toàn theo Thông tư số 08/2014/TT-BKHCN ngày
26/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ?
Câu 40. Hãy cho biết Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tự xử lý, lưu giữ nguồn
phóng xạ đã qua sử dụng theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010
của Bộ Khoa học và Công nghệ?
Câu 41. Hãy cho biết Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Thông
tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ?
Câu 42. Anh (Chị) hãy cho biết các quy định: Tổ chức thu phí, lệ phí; Mức
thu phí, lệ phí; Kê khai, nộp phí, lệ phí theo Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày
15/11/2016 của Bộ Tài Chính?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page