Categories
Đề thi Download

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
Mã ngành: 09.TĐKT
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi
bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1. Anh/chị cho biết vị trí và chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban
thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị theo quy định của Quyết định số
24/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh?
Câu 2. Anh/chị cho biết vị trí và chức năng; cơ cấu tổ chức và biên chế của
Ban thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị theo quy định của Quyết
định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh?
Câu 3. Anh/chị cho biết vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn trình Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh và Cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ?
Câu 4. Anh/chị cho biết cơ cấu tổ chức; nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Thi
đua Khen thưởng tỉnh theo Quy chế Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị ban hành kèm
theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh?
Câu 5. Anh/chị cho biết quy định về các danh hiệu thi đua và Tiêu chuẩn
Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tiêu chuẩn Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh theo Quy chế Thi đua
khen thưởng tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND
ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh?
Câu 6. Anh/chị cho biết quy định về Các hình thức khen thưởng và danh hiệu
vinh dự Nhà nước theo Quy chế Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị ban hành
kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh?
Câu 7. Anh/chị hãy cho biết Mục tiêu của thi đua và nguyên tắc khen thưởng
theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen
thưởng năm 2013?
Câu 8. Anh/chị hãy cho biết “Thi đua” “ Khen thưởng” “ Danh hiệu thi đua”
được hiểu như thế nào và trình bày nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen
thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003?
Câu 9. Anh /chị hãy cho biết nội dung tổ chức phong trào thi đua và Trách
nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng theo Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 10. Anh /chị hãy cho biết quy định về các loại hình khen thưởng, đồng
thời hãy cho biết danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho
những cá nhân đạt tiêu chuẩn gì theo Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 11. Anh /chị hãy cho biết tiêu chuẩn tặng, truy tặng “Huân chương Bảo
vệ Tổ quốc” hạng nhất cho cá nhân và tiêu chuẩn tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ
quốc” hạng nhất cho tập thể theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 12. Anh /chị hãy cho biết quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao
động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” đối với các đối tượng: Nữ nghỉ thai sản; cá
nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn; cá nhân thuyên chuyển công tác theo Nghị định
số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
2
Câu 13. Anh /chị hãy cho biết quy định về thủ tục, hồ sơ tước hoặc phục hồi
danh hiệu theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 14. Anh /chị hãy cho biết quy định chức danh tương đương để xét khen
thưởng quá trình cống hiến theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ?
Câu 15. Anh/chị hãy cho biết tiêu chuẩn tặng (hoặc truy tặng) Huân chương
Độc lập hạng ba cho cá nhân có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và
đoàn thể theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 16. Anh/chị hãy cho biết Quy định thời điểm nhận hồ sơ, thời gian thẩm
định, thời gian thông báo kết quả khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 17. Anh/ chị hãy cho biết tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Chính
phủ; Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương theo Luật Thi đua,
Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng năm 2013?
Câu 18. Anh/ chị hãy cho biếttiêu chuẩn để được tặng hoặc truy tặng Huân
chương Lao động hạng nhất cá nhân theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 19. Anh/ chị hãy cho biết trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị phát
động phong trào thi đua theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003?
Câu 20. Anh/chị hãy cho biết tiêu chuẩn quy định tặng (hoặc truy tặng) Huân
chương Độc lập hạng ba cho cá nhân có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ
quan và đoàn thểtheo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính
phủ?
Câu 21. Anh/chị hãy nêu cấu trúc của một báo cáo thành tích đề nghị tặng
Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ, ban,
ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giấy khen cho
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 22. Anh/chị hãy cho biết theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003
danh hiệu thi đua gồm những danh hiệu gì và nêu rõ từng danh hiệu cụ thể?
Câu 23. Anh/chị hãy cho biết Luật Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003
nghiêm cấm các hành vi nào trong thi đua, khen thưởng?
Câu 24. Anh/chị hãy cho biết quy định về điều kiện để tặng, truy tặng danh
hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho cá nhân và nêu rõ quy trình
thẩm định trình của các cấp theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của
Chính phủ?
Câu 25. Anh/chị hãy cho biết quy định tiêu chuẩn tặng thưởng Huân chương
Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh tập thể theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 26. Anh/chị hãy cho biết quy định tiêu chuẩn tặng, truy tặng Huân
chương sao vàng cho cá nhân theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ?
Câu 27. Anh/chị hãy cho biết theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét
tặng cho những cá nhân đạt tiêu chuẩn gì?
3
Câu 28. Anh/chị hãy cho biết Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định tập thể, cá nhân phải đạt các tiêu chuẩn nào để được tặng
Huân chương Độc lập các hạng?
Câu 29. Anh/chị hãy cho biết Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ quy định tập thể, cá nhân phải đạt các tiêu chuẩn nào để
được tặng Huân chương Quân công các hạng?
Câu 30. Anh/chị hãy cho biết Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định tiêu chuẩn tặng, truy tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc”
hạng nhất cho cá nhân và tiêu chuẩn tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng
nhất cho tập thể như thế nào?
Câu 31. Anh/chị hãy cho biết Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định tiêu chuẩn tặng, truy tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc”
hạng nhì cho cá nhân và tiêu chuẩn tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì
cho tập thể như thế nào?
Câu 32. Anh/chị hãy cho biết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi
đua, Khen thưởng năm 2013 quy định tiêu chuẩn nào để tặng
“Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” cho tập thể?
Câu 33. Anh/chị hãy cho biết Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định các điều kiện nào để tặng “Huân chương Chiến công hạng
nhất” cho tập thể?
Câu 34. Anh/chị hãy cho biếtNghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định các điều kiện nào để tặng, truy tặng “Huân chương Đại
đoàn kết dân tộc” cho cá nhân?
Câu 35. Anh/chị hãy cho biếtNghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định các điều kiện nào để tặng, truy tặng “Huân chương Dũng
cảm” và “Huân chương Hữu nghị” cho cá nhân?
Câu 36. Anh/chị hãy cho biếtđiều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục xét tặng danh
hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 37. Anh/chị hãy cho biếtNghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định nguồn và mức trích quỹ thi đua, khen thưởng như thế
nào?
Câu 38. Anh/chị hãy cho biếtNghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
của Chính phủ quy định việc sử dụng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng như thế
nào?
Câu 39. Anh/chị hãy cho biết tiêu chuẩn xét tặng “Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ” đối với tập thể và cá nhân theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 40. Anh/chị hãy cho biết cấu trúc của báo cáo thành tích đề nghị
Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho cá nhân theo Nghị định số
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ?
Câu 41. Anh/chị hãy cho biết cấu trúc của báo cáo thành tích đề nghị
phong tặng danh hiệu Anh hùng cho cá nhân theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP
ngày 31/7/2017 của Chính phủ?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page