Categories
Download Đề thi

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

CÂU HỎI TỰ LUẬN
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA
Mã ngành: 03. HCMT
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi
bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1. Anh/chị hãy cho biết theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2015: Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Nêu hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật?
Câu 2. Anh/chị hãy nêu nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm
pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015?
Câu 3. Hãy nêu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 4. Anh/chị hãy nêu quy định về ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm
pháp luật tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 5. Anh/chị hãy nêu quy định về số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp
luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 6. Anh/chị hãy nêu quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc
đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 7. Anh/chị hãy nêu quy định về Những hành vi bị nghiêm cấm được quy
định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 8. Anh/chị hãy nêu thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm
pháp luật về Luật, nghị quyết của Quốc hội được quy định tại Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật 2015?
Câu 9. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm
pháp luật về Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được
quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 10. Anh/chị nêu nội dung xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội dồng
nhân dân cấp tỉnh về đề nghị xây dựng nghị quyết và nhiệm vụ của cơ quan đề nghị
xây dựng nghị quyết được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015?
Câu 11. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân
dân cấp huyện và trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân
cấp huyện được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 12. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân
cấp huyện và thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện được
quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 13. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân
dân cấp xã và trình tự xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp
xã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 14. Anh/chị hãy nêu nội dung soạn thảo quyết định của Ủy ban nhân dân
cấp xã và trình tự xem xét, thông qua dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp
xã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
2
Câu 15. Anh/chị hãy nêu nội dung thời điểm có hiệu lực và hiệu lực trở về
trước của văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015?
Câu 16. Anh/chị hãy nêu nội dung hiệu lực về không gian được quy định tại
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 17. Anh/chị hãy nêu mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP
ngày 08/11/2011 của Chính phủ?
Câu 18. Anh/chị hãy kể tên các nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020? nêu rõ nhiệm vụ cải cách thủ tục hành
chính tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ?
Câu 19. Anh/chị hãy nêu nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2011-2020 được quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày
08/11/2011 của Chính phủ?
Câu 20. Anh/chị hãy cho biết theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011
của Chính phủ: Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-
2020 được chia làm mấy giai đoạn, từ năm nào đến năm nào? Hãy nêu rõ mục tiêu
của giai đoạn 2016-2020 của Chương trình?
Câu 21. Anh/chị hãy nêu mục tiêu cụ thể về đẩy mạnh cải cách hành chính,
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 01-NQ/TU
ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 22. Anh/chị hãy nêu nội dung nhiệm vụ về Cải cách thủ tục hành chính
được quy định tại Nghị quyết số 01- NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 23. Anh/chị hãy cho biết nội dung nhiệm vụ về Xây dựng và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Nghị quyết số
01–NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 24. Anh/chị hãy nêu một số giải pháp trọng tâm về đẩy mạnh cải cách
hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được quy định tại Nghị quyết số
01–NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 25. Anh/chị hãy nêu quan điểm chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách hành chính,
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được quy định tại Nghị quyết số 01-NQ/TU
ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 26. Anh/chị hãy nêu nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính?
Câu 27. Anh/chị hãy nêu những hành vi không được làm trong giải quyết thủ
tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị định
số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính?
Câu 28. Anh/chị hãy nêu tổ chức Bộ phận Một cửa tại cấp tỉnh và tại cấp
huyện đã được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính
3
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính?
Câu 29. Anh/chị hãy nêu nhiệm vụ của Bộ phận một cửa được quy định tại
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 30. Anh/chị hãy nêu quyền hạn của Bộ phận một cửa được quy định tại
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 31. Anh/chị hãy nêu trách nhiệm của người đứng đầu của Bộ phận một
cửa được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 32. Anh/chị hãy nêu tiêu chuẩn, trách nhiệm của công chức, viên chức làm
việc tại Bộ phận một cửa được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 33. Anh/chị hãy nêu nội dung “Hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ, thực
hiện thủ tục hành chính” được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 34. Anh/chị hãy nêu nội dung “Tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính” được
quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 35. Anh/chị hãy nêu nội dung “Trường hợp hồ sơ thực hiện theo quy trình
liên thông giữa các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp” trong giải quyết thủ tục hành
chính được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính
phủ?
Câu 36. Anh/chị hãy nêu nội dung “Trường hợp hồ sơ thực hiện theo quy trình
liên thông giữa các cơ quan có thẩm quyền không cùng cấp hành chính” trong giải
quyết thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 37. Anh/chị hãy nêu nội dung “Trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành
chính” được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính
phủ?
Câu 38. Anh/chị hãy nêu nội dung “Nguyên tắc đánh giá và thẩm quyền đánh
giá” việc giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 39. Anh/chị hãy nêu nội dung “Đánh giá của tổ chức, cá nhân về giải
quyết thủ tục hành chính” được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 40. Anh/chị hãy nêu nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp và nhiệm vụ
của Chủ tịch UBND cấp huyện cấp xã được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ?
Câu 41. Anh/chị hãy nêu các nội dung: Phạm vi và đối tượng áp dụng; thể thức
văn bản và Kỹ thuật trình bày văn bản được quy định tại Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ?
Câu 42. Theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ
hãy nêu các nội dung: Phông chữ trình bày văn bản, khổ giấy, kiểu trình bày, định lề
văn bản.
Câu 43. Anh/chị hãy vẽ sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản trên một
trang giấy khổ A4 (Phụ lục II) đính kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày
19/01/2011 của Bộ Nội vụ?
Câu 44. Theo mẫu 1.10- Giấy mời được quy định tại Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hãy viết Giấy mời của Văn phòng UBND và
4
HĐND huyện X mời các phòng chuyên môn thuộc và UBND xã, phường, thị trấn trực
thuộc dự Hội nghị triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ?
Câu 45. Anh/chị hãy nêu nguyên tắc tổ chức, vị trí và chức năng của cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐCP ngày 05/5/2014 của Chính phủ?
Câu 46. Anh/chị hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc
UBND cấp huyện được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014
của Chính phủ?
Câu 47. Anh/chị hãy nêu quy định về người đứng đầu, chế độ làm việc và trách
nhiệm của Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện theo quy
định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ?
Câu 48. Anh/chị hãy nêu các nội dung về trách nhiệm của các sở, ban, ngành
cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND
Câu 49. Anh/chị hãy nêu các nội dung về trách nhiệm của UBND các huyện,
thị xã, thành phố, UBND các xã, phường thị trấn trong tổ chức thực hiện Quyết định
số 497/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị
quyết số 37/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh?
Câu 50. Anh/chị hãy nêu quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với công
chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
được quy định tại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page