Categories
Download Đề thi

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

CÂU HỎI TỰ LUẬN
MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Mã ngành: 02.HCVP
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi bổ
sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1: Anh/chị cho biết quy định về Hội đồng nhân dân và tiêu chuẩn của đại biểu
Hội đồng nhân dân được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 2: Anh/chị cho biết quy định về Ủy ban nhân dân và Cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm
2015?
Câu 3: Anh/chị cho biết về phân cấp cho chính quyền địa phương được quy định tại
Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 4: Anh/chị cho biết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được
quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015?
Câu 5: Anh/chị cho biết nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ
liệu, thông tin thống kê và quản lý nhà nước về thống kê được quy định tại Luật Thống kê
năm 2015?
Câu 6: Anh/chị cho biết các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử
dụng thông tin thống kê được quy định tại Luật Thống kê năm 2015?
Câu 7: Anh/chị cho biết hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh và hệ thống thông tin
thống kê cấp huyện được quy định tại Luật Thống kê năm 2015?
Câu 8: Anh/chị cho biết về quản lý nhà nước về thống kê và cơ quan quản lý nhà
nước về thống kê được quy định tại Luật Thống kê năm 2015?
Câu 9: Anh/chị cho biết về phương án điều tra thống kê được quy định tại Luật
Thống kê năm 2015?
Câu 10: Anh/chị cho biết về chế độ báo cáo thống kê được quy định tại Luật Thống
kê năm 2015?
Câu 11: Anh/chị cho biết thẩm quyền giám sát của Hội đồng nhân dân được quy
định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015?
Câu 12: Anh/chị cho biết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân được quy
định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015?
Câu 13: Anh/chị cho biết về hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm được quy định
tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015?
Câu 14: Anh/chị cho biết quy định về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015?
Câu 15: Anh/chị cho biết hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và
Hội đồng nhân dân năm 2015?
Câu 16: Anh/chị cho biết nguyên tắc tiếp công dân và trách nhiệm tiếp công dân
được quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013?
Câu 17: Anh/chị cho biết quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh được quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013?
Câu 18: Anh/chị cho biết trách nhiệm của người tiếp công dân được quy định tại
Luật Tiếp công dân năm 2013?
Câu 19: Anh/chị cho biết quy định về tiếp công dân của Hội đồng nhân dân các cấp
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013?
2
Câu 20: Anh/chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban tiếp công dân được
quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013?
Câu 21: Anh/chị cho biết nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp
luật được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 22: Anh/chị cho biết quy định về nghị quyết của hội đồng nhân dân và quyết
định của ủy ban nhân dân được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015?
Câu 23: Anh/chị cho biết trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự thảo
nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp được quy định tại Luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015?
Câu 24: Anh/chị cho biết trình tự xem xét, thông qua dự thảo dự thảo quyết định của
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015?
Câu 25: Anh/chị cho biết thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015?
Câu 26: Anh/chị cho biết quy định về bố cục của văn bản theo Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ?
Câu 27: Anh/chị cho biết quy định về trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật; thông qua đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ?
Câu 28: Anh/chị cho biết văn bản đăng trên Công báo cấp tỉnh được quy định tại
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ?
Câu 29: Anh/chị cho biết trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản
quy phạm pháp luật được quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của
Chính phủ?
Câu 30: Anh/chị cho biết quy định về niêm yết văn bản quy phạm pháp luật theo
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ?
Câu 31: Anh/chị cho biết chế độ làm việc của sở và trách nhiệm của Giám đốc sở
được quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ?
Câu 32: Anh/chị cho biết cơ cấu tổ chức của sở và người đứng đầu, cấp phó của
người đứng đầu sở được quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ?
Câu 33: Anh/chị cho biết nguyên tắc tổ chức, vị trí và chức năng của sở được quy
định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ?
Câu 34: Anh/chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ
chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của
Chính phủ?
Câu 35: Anh/chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được quy định tại Nghị định số
24/2014/NĐ-CP của Chính phủ?
Câu 36: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn trực
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ?
Câu 37: Anh/chị cho biết người đứng đầu của cơ quan chuyên môn trực thuộc
UBND cấp huyện được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ?
3
Câu 38: Anh/chị cho biết chế độ làm việc và trách nhiệm của Trưởng phòng thuộc
UBND cấp huyện được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ?
Câu 39: Anh/chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ
chức cơ quan chuyên môn cấp huyện được quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP
ngày 15/5/2014 của Chính phủ?
Câu 40: Anh/chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
huyện về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp huyện được quy định tại Nghị định số
37/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ?
Câu 41: Anh/chị cho biết về cơ cấu tổ chức, biên chế và chế độ làm việc của Văn
phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày
27/5/2016 của Chính phủ?
Câu 42: Anh/chị cho biết quy định về Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày
27/5/2016 của Chính phủ?
Câu 43: Anh/chị cho biết về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh được quy định tại Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ?
Câu 44: Anh/chị cho biết vị trí, chức năng của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh được quy định tại Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ?
Câu 45: Anh/chị cho biết cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Văn phòng Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV
ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ?
Câu 46: Anh/chị cho biết vị trí, chức năng của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của
Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ?
Câu 47: Anh/chị cho biết quy định về chế độ trách nhiệm; mối quan hệ công tác của
Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Thông tư liên tịch số
01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ?
Câu 48: Anh/chị cho biết biên chế công chức và số lượng người làm việc tại đơn vị
sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Thông
tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ và
Bộ Nội vụ?
Câu 49: Anh (chị) cho biết quy định về phông chữ trình bày văn bản; khổ giấy, kiểu
trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày được quy định tại Thông tư số
01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ?
Câu 50: Anh (chị) cho biết quy định về thể thức văn bản; kỹ thuật trình bày văn bản
được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ?

Xem thêm Dịch vụ chụp ảnh gia đình tại nhà 

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page