Categories
Download Đề thi

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ
Mã ngành: : 14.HTQT
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ
thi bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1. Anh/chị hãy cho biết nội dung thỏa thuận quốc tế theo Pháp lệnh
Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 2. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận
quốc tế theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 3. Anh/chị hãy cho biết quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện thỏa
thuận quốc tế theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017
bao gồm những nội dung nào?
Câu 4. Anh/chị hãy cho biết Cơ quan quản lý nhà nước về ký kết và thực
hiện thỏa thuận quốc tế; Hình thức chấp nhận sự ràng buộc của thỏa thuận quốc
tế; Ngôn ngữ của thỏa thuận quốc tế theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa
thuận quốc tế năm 2017?
Câu 5. Anh/chị hãy cho biết trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế
nhân danh Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội
theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 6. Anh/chị hãy cho Thẩm quyền quyết định và trình tự, thủ tục ký kết
thỏa thuận quốc tế nhân danh Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân
tối cao, Kiểm toán Nhà nước theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận
quốc tế năm 2017?
Câu 7. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận
quốc tế; Thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận
quốc tế nhân danh bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo Pháp
lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 8. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền quyết định việc ký kết thỏa
thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh; Trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận
quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh theo Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa
thuận quốc tế năm 2017?
Câu 9. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền quyết định và trình tự, thủ tục ký
kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan trung ương của tổ chức theo Pháp lệnh
Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2017?
Câu 10. Anh/chị hãy cho biết mục tiêu; quan điểm chỉ đạo và chủ trương,
chính sách chung về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế,
giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định
thương mại tự do thế hệ mới theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016
của BCH Trung ương Đảng khóa XII?
Câu 11. Anh/chị hãy cho biết chủ trương, chính sách cụ thể về hoàn thiện
hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; Nâng cao năng lực
cạnh tranh theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung
ương Đảng khóa XII được quy định như thế nào?
2
Câu 12. Anh/chị hãy cho biết chủ trương, chính sách cụ thể về tập trung
ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết
số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII được quy
định như thế nào?
Câu 13. Anh/chị hãy cho biết chủ trương, chính sách cụ thể về nâng cao
và phát huy hiệu quả uy tín và vị thế quốc tế theo Nghị quyết số 06-NQ/TW
ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII được quy định như thế
nào?
Câu 14. Anh/chị hãy cho biết chủ trương, chính sách cụ thể về bảo vệ và
phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; Giải
quyết tốt các vấn đề môi trường theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày
05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII được quy định như thế nào?
Câu 15. Anh/chị hãy cho biết nội dung hợp tác với nước ngoài về pháp
luật theo Nghị định 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ?
Câu 16. Anh/chị hãy cho biết nội dung vận động, điều phối chương trình,
dự án hợp tác theo Nghị định 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ?
Câu 17. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền; nguyên tắc thẩm định các
chương trình, dự án hợp tác theo Nghị định 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của
Chính phủ?
Câu 18. Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm theo dõi, đánh giá chương
trình, dự án hợp tác theo Nghị định 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính
phủ?
Câu 19. Anh/chị hãy cho biết chính sách thuế, phí và lệ phí trong hoạt
động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân theo Nghị định
14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ?
Câu 20. Anh/chị hãy cho biết các nội dung: Chủ thể hoạt động mua bán,
trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới; Kiểm dịch đối với hàng hóa mua bán, trao
đổi tại chợ biên giới theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính
phủ?
Câu 21. Anh/chị hãy cho biết nội xuất nhập cảnh người và phương tiện
của Việt Nam trong hoạt động thương mại biên giới theo Nghị định số
14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ?
Câu 22. Anh/chị hãy cho biết nội xuất xuất nhập cảnh người và phương
tiện của nước có chung biên giới trong hoạt động thương mại biên giới theo
Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ?
Câu 23. Anh/chị hãy cho biết mục tiêu và quan điểm chỉ đạo công tác
ngoại giao kinh tế trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo
Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng?
Câu 24. Anh/chị hãy cho biết những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của công
tác ngoại giao kinh tế theo Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng?
Câu 25. Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao
hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo
3
thuận lợi thương mại theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 29/6/2017 của Thủ tướng
Chính phủ?
Câu 26. Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc
đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế
một cửa ASEAN vào tạo thuận lợi thương mại theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày
29/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 27. Anh/chị hãy cho biết phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh
của Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính
phủ?
Câu 28. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội
thảo quốc tế theo Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ
tướng Chính phủ?
Câu 29. Anh/chị hãy cho biết quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số
76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 30. Anh/chị hãy cho biết quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan Trung ương, địa phương
theo Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính
phủ?
Câu 31. Anh/chị hãy cho biết theo Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày
30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì tổ chức nước ngoài khi tổ chức hội
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam phải thực hiện theo quy trình như thế nào?
Câu 32. Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm quản lý hội nghị, hội thảo quốc
tế theo Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính
phủ?
Câu 33. Anh/chị hãy cho biết quan điểm chỉ đạo và mục tiêu về tiếp tục
đẩy mạnh hội nhập quốc tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày
05/11/2016 của BCH Trung ương khóa XII theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày
25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 34. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ và giải pháp về tập trung cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy
mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân; khuyến khích và tạo điều kiện cho việc
phát triển doanh nghiệp; có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư ra
nước ngoài theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng
Trị?
Câu 35. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ và giải pháp về tăng cường các
liên kết kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế của Hành lang
kinh tế Đông – Tây. Tăng cường và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa
Quảng Trị với các tỉnh có chung đường biên giới theo Nghị quyết số 05-NQ/TU
ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 36. Anh/chị hãy cho biết các nhiệm vụ và giải pháp: Thu hút có hiệu
quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, giải quyết tốt các vấn đề môi trường; bảo
vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Nâng cao năng lực hội nhập kinh tế
khu vực và quốc tế cho các ngành, các địa phương và doanh nghiệp. Phát triểm
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng an
4
ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội theo Nghị quyết số 05-
NQ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 37. Anh/chị hãy cho biết vị trí và chức năng của Sở Ngoại vụ theo
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 22/2/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị
Câu 38. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Ngoại vụ
về: Tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác đối ngoại; Về công tác hợp tác quốc tế;
Về công tác kinh tế đối ngoại; Về công tác văn hóa đối ngoại theo Quyết định số
02/2016/QĐ-UBND ngày 22/2/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị
Câu 39. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Ngoại vụ
về: Công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Công tác lãnh sự và bảo hộ công
dân; Công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; Công tác lễ tân đối ngoại; Công tác
thông tin đối ngoại theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 22/2/2016 của
UBND tỉnh Quảng Trị
Câu 40. Anh/chị hãy cho biết cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Ngoại vụ
theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 22/2/2016 của UBND tỉnh Quảng
Trị

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page