Categories
Download Đề thi

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
Mã ngành: 15.KH-ĐT
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi bổ sung
tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1: Anh/chị cho biết theo Luật Đầu tư công năm 2014: Đầu tư công là gì?
Dự án đầu tư công được phân loại như thế nào? Tiêu chí để phân loại các dự án quan
trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C?
Câu 2: Anh/chị cho biết việc theo dõi, kiểm tra chương trình, dự án; đánh giá
chương trình, dự án đầu tư công và nội dung đánh giá chương trình dự án đầu tư công
theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 3: Anh/chị cho biết nội dung quản lý nhà nước về đầu tư công, nội dung
công khai, minh bạch trong đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công năm
2014?
Câu 4: Anh/chị cho biết việc giám sát đầu tư của cộng đồng; trình tự, thủ tục,
quy trình, giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Luật Đầu tư công năm
2014?
Câu 5: Anh/chị cho biết các hành vi bị cấm trong đầu tư công theo quy định tại
Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 6: Anh/chị cho biết việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch đầu tư công
theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2014?
Câu 7: Anh/chị cho biết chi phí lập, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá,
thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư
công năm 2014?
Câu 8: Anh/chị cho biết chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam và chế
độ báo cáo hoạt động đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 9: Anh/chị cho biết trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định
tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 10: Anh/chị cho biết thời gian hoạt động của dự án đầu tư; chuyển nhượng
dự án đầu tư; giã tiến độ dự án đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo
quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 11: Anh/chị cho biết nội dung quản lý nhà nước về đầu tư; giám sát, đánh
giá đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 12: Anh/chị cho biết việc thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư
nước ngoài trong hợp đồng BCC và việc chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành
của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC theo quy định tại Luật Đầu tư năm
2014?
Câu 13: Anh/chị cho biết thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần,
phần vốn góp theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 14: Anh/chị cho biết việc tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư
theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014?
Câu 15: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và giải pháp: “Giảm chi phí kinh doanh cho
doanh nghiệp” và “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp” được quy
định như thế nào theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ?
2
Câu 16: Anh/chị cho biết theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của
Chính phủ, để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chính phủ đã đưa ra
những mục tiêu và nguyên tắc nào?
Câu 17: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và giải pháp: “Tạo dựng môi trường thuận
lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo” được quy định
như thế nào theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ?
Câu 18: Anh/chị cho biết thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự
án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính
phủ?
Câu 19: Anh/chị cho biết nguyên tắc quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc
tiến đầu tư; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư
theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ?
Câu 20: Anh/chị cho biết các nguyên tắc thực hiện thủ tục đầu tư và việc xử lý
hồ sơ đăng ký đầu tư không chính xác, giả mạo theo quy định tại Nghị định số
118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ?
Câu 21: Anh/chị cho biết hỗ trợ đầu tư đối với khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao, khu kinh tế được quy định như thế nào tại Nghị định số
118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ?
Câu 22: Anh/chị cho biết hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao, khu kinh tế được quy định như thế nào tại Nghị định số
118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ?
Câu 23: Anh/chị cho biết trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin về dự án
đầu tư; trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số
118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ?
Câu 24: Anh/chị cho biết mã số dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số
118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ?
Câu 25: Anh/chị cho biết thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015
của Chính phủ?
Câu 26: Anh chị cho biết trong trường hợp cơ quan đăng ký đầu tư không liên
lạc được với nhà đầu tư việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được quy định như
thế nào theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ?
Câu 27: Anh/chị cho biết thời gian thẩm định chủ trương đầu tư chương trình
dự án và cơ quan gửi kết quả thẩm định theo quy định tại Nghị định số
136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ?
Câu 28: Anh/chị cho biết theo quy định tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày
31/12/2015 của Chính phủ: Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư?
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư?
Câu 29: Anh/chị cho biết phân loại chương trình đầu tư công và phân loại dự án
đàu tư công theo quy định tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của
Chính phủ?
Câu 30: Anh/chị cho biết nội dung thẩm định chương trình, dự án theo quy định
tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ?
3
Câu 31: Anh/chị cho biết hồ sơ thẩm định chương trình đầu tư công và dự án
đầu tư công được quy định như thế nào tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày
31/12/2015 của Chính phủ?
Câu 32: Anh/chị cho biết nội dung phê duyệt thiết kế, dự toán dự án và thời
gian phê duyệt thiết kế dự toán dự án theo quy định tại Nghị định số 136/2015/NĐCP ngày 31/12/2015 của Chính phủ?
Câu 33: Anh/chị cho biết trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án không
có cấu phần xây dựng theo quy định tại Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày
31/12/2015 của Chính phủ?
Câu 34: Anh/chị cho biết thời gian thẩm định chương trình, dự án; thời gian
quyết định và quyết định điều chỉnh chương trình, dự án và thời gian gửi quyết định
và quyết định điều chỉnh chương trình, dự án cho các cơ quan tổng hợp kế hoạch đầu
tư công trung hạn và hằng năm được quy định như thế nào tại Nghị định số
136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ?
Câu 35: Anh/chị cho biết việc Tổ chức điều hành, chấp hành, triển khai và điều
chỉnh kế hoạch đầu tư công theo quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày
10/09/2015 của Chính phủ?
Câu 36: Anh/chị cho biết báo cáo tỉnh hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu
tư công; đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định tại Nghị định số
77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ?
Câu 37: Anh/chị cho biết phân cấp bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách
nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ giữa trung ương và địa
phương theo quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính
phủ?
Câu 38: Anh/chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp và
Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày
10/09/2015 của Chính phủ?
Câu 39: Anh/chị cho biết các nguyên tắc theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư
công theo quy định tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính
phủ?
Câu 40: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư
về: quy hoạch và kế hoạch; đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; quản lý vốn
ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ
nước ngoài; quản lý đấu thầu; doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 21/2015/BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư và Bộ Nội vụ?
Câu 41: Anh/chị cho biết cơ cấu tổ chức, biên chế công chức và số người làm
việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Thông tư liên tịch số
21/2015/BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ?
Câu 42: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài chính – Kế
hoạch cấp huyện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/BKHĐT-BNV ngày
11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ?
Câu 43: Anh/chị cho biết danh mục dự án được đầu tư, hổ trợ đầu tư; nội dung
ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị?
4
Câu 44: Anh/chị cho biết nội dung đảm bảo thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ
trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của
UBND tỉnh Quảng Trị?
Câu 45: Anh/chị cho biết quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý
nhà nước trong thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết
định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page