Categories
Download Học tập

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
Mã ngành: 11. NN&PTNT
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ
thi bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
I. Nhóm chuyên ngành NN&PTNT _ Xây dựng nông thôn mới (Mã
ngành: 04.NN&PTNT-XDNTM)
Câu 1. Anh/chị cho biết nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ
trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quy định
như thế nào tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội?
Câu 2. Anh/chị cho biết nội dung “Lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham
gia thực hiện của cộng đồng” được quy định như thế nào tại Nghị định số
161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ?
Câu 3. Anh/chị cho biết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
và biên chế của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới cấp tỉnh được quy định như thế nào tại Quyết định số 1920/QĐTTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 4. Anh/chị cho biết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
và biên chế của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới cấp huyện được quy định như thế nào tại Quyết định số
1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 5. Anh/chị cho biết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
và biên chế của Văn phòng Điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới được quy định như thế nào tại Quyết định số
1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 6. Anh/chị cho biết mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Chương trình ban
hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ?
Câu 7. Anh/chị hãy kể tên và mục tiêu của các nội dung thành phần thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
được quy định tại Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐTTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ
tướng Chính phủ?
Câu 8. Anh/chị cho biết mục tiêu và nội dung về “Quy hoạch xây dựng
nông thôn mới” được quy định như thế nào tại Chương trình ban hành kèm theo
Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 9. Anh/chị cho biết nội dung của nội dung về “Phát triển hạ tầng kinh
tế – xã hội” được quy định tại Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số
1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 10. Anh/chị cho biết mục tiêu và nội dung về “Phát triển sản xuất gắn
với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng
cao thu nhập cho người dân” được quy định tại Chương trình ban hành kèm theo
Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg
ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ?
2
Câu 11. Anh/chị cho biết mục tiêu và nội dung về “Phát triển giáo dục ở
nông thôn” được quy định tại Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số
1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày
10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 12. Anh/chị cho biết mục tiêu và nội dung về “Vệ sinh môi trường
nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề”
được quy định tại Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐTTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ
tướng Chính phủ?
Câu 13. Anh/chị cho biết mục tiêu và nội dung về “Nâng cao chất lượng,
phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội trong
xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành
chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân”
được quy định như thế nào theo quy định tại Chương trình ban hành kèm theo
Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg
ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 14. Anh/chị cho biết mục tiêu và nội dung về “nâng cao năng lực xây
dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình;
truyền thông về xây dựng nông thôn mới” được quy định như thế nào tại
Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016
và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 15. Anh/chị cho biết giải pháp “Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã
hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới” được quy định tại Chương trình ban
hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ?
Câu 16. Anh/chị cho biết giải pháp về “Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ
thống cơ chế, chính sách” và “hợp tác quốc tế” được quy định tại Chương trình
ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ?
Câu 17. Anh/chị cho biết giải pháp về “Cơ chế phân bổ, giám sát và theo
dõi các nguồn vốn” để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Chương trình ban hành kèm
theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 18. Anh/chị cho biết giải pháp về “cơ chế hỗ trợ” được quy định tại
Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016
và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 19. Anh/chị cho biết trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong quản
lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Chương trình ban hành kèm theo Quyết
định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 20. Anh/chị cho biết các yêu cầu của từng tiêu chí để xã được công
nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm
theo Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn?
Câu 21. Anh/chị cho biết việc đánh giá thực hiện tiêu chí Thủy lợi được
quy định như thế nào tại Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số
3
69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn?
Câu 22. Căn cứ Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số
69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Anh/chị cho biết phương pháp xác định xã đạt chuẩn tiêu chí về Cơ sở vật
chất văn hóa?
Câu 23. Anh/chị cho biết theo quy định tại Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm
theo Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, xã đạt chuẩn về tiêu chí Nhà ở dân cư khi đáp ứng
những yêu cầu nào? Việc đánh giá thực hiện tiêu chí Nhà ở dân cư được quy
định như thế nào?
Câu 24. Anh/chị cho biết nội dung tiêu chí “chất thải rắn trên địa bàn và
nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất – kinh doanh được thu gom, xử
lý theo quy định” thuộc tiêu chí về Môi trường và An toàn thực phẩm được đánh
giá thực hiện như thế nào theo quy định tại Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm theo
Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn?
Câu 25. Anh/chị cho biết nội dung tiêu chí “Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu,
nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch” thuộc tiêu chí
về Môi trường và An toàn thực phẩm được đánh giá thực hiện như thế nào theo
quy định tại Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BNNVPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 26: Anh/chị cho biết nội dung tiêu chí “Xây dựng lực lượng dân quân
vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng” thuộc tiêu chí về
Quốc phòng và An ninh được đánh giá thực hiện như thế nào theo quy định tại
Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày
09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 27. Theo quy định tại Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 20/4/2017 của
Tỉnh ủy Quảng Trị, Anh/chị cho biết quan điểm, mục tiêu về đẩy mạnh cơ cấu
lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025?
Câu 28. Theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy
Quảng Trị, Anh/chị kể tên những giải pháp cơ bản để đẩy mạnh cơ cấu lại nông
nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025? Hãy trình
bày nội dung giải pháp “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa
học – công nghệ”?
Câu 29. Anh/chị cho biết giải pháp về “Đổi mới nâng cao chất lượng công
tác quy hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về nông nghiệp”
được quy định như thế nào tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của
Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 30. Anh/chị cho biết giải pháp về “Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ
thống cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn” được quy
định như thế nào tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy
Quảng Trị?
4
Câu 31. Anh/chị cho biết giải pháp “cơ cấu lại ngành chăn nuôi và thủy sản
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững” được quy định như
thế nào tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 32. Anh/chị cho biết giải pháp “cơ cấu lại ngành trồng trọt và lâm
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững” được quy định
như thế nào Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 33. Anh/chị cho biết các giải pháp về “Tiếp tục đổi mới và phát triển
các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp” và “Tổ chức thị trường, hỗ
trợ tiêu thụ sản phẩm sản xuất nông nghiệp” được quy định như thế nào tại Nghị
quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 34. Anh/chị cho biết giải pháp “Thực hiện chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới” được quy định như thế nào tại Nghị quyết số 04-
NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 35. Anh/chị cho biết các giải pháp về “Huy động các nguồn lực thực
hiện cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng kết cấu hạ
tầng nông nghiệp, nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu” và “Đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn” được quy định như thế nào tại
Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 36. Anh/chị cho biết mục tiêu về xây dựng nông thôn mới đến năm
2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được quy định như thế nào tại Nghị quyết số
30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 37. Anh/chị cho biết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án xây dựng
nông thôn mới đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được quy định như thế
nào tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 38. Căn cứ Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐUBND ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị, Anh/chị hãy kể tên các tiêu
chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 -2020?
Trình bày nội dung của nhóm các tiêu chí về hạ tầng kinh tế – xã hội?
Câu 39. Căn cứ Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐUBND ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị, Anh/chị hãy kể tên các tiêu
chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 -2020?
Trình bày nội dung của nhóm các tiêu chí về “Quy hoạch”, “Kinh tế và Tổ chức
sản xuất”, “Văn hóa – Xã hội – Môi trường” và “Hệ thống chính trị”?
Câu 40. Anh/ chị hãy nêu nguyên tắc hoạt động và nguyên tắc quản lý,
điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Ban chỉ đạo các
Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 được quy
định như thế nào tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BCĐ
ngày 11/5/2017 của Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng
Trị?
Câu 41. Anh/ chị hãy cho biết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Thường trực Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ và quyền hạn của các Ủy viên thường trực
Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-
2020 được quy định như thế nào tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số
979/QĐ-BCĐ ngày 11/5/2017 của Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG
tỉnh Quảng Trị?
5
Câu 42. Anh/ chị hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban,
Phó Trưởng Ban và Ủy viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 được quy định như thế nào tại Quy chế ban
hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BCĐ ngày 11/5/2017 của Trưởng Ban chỉ
đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Trị?
Câu 43. Anh/ chị hãy cho biết nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo các
Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 được quy
định như thế nào tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BCĐ
ngày 11/5/2017 của Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng
Trị?
Câu 44. Anh/chị cho biết vị trí, chức năng, biên chế và số người làm việc
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định như thế nào tại Quy
định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016
của UBND tỉnh Quảng Trị?
Câu 45: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về lĩnh vực “Phát triển nông thôn” được quy định như thế
nào tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày
25/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị?
II. Nhóm chuyên ngành NN&PTNT _ Kinh tế tập thể và tư nhân (Mã
ngành: 04.NN&PTNT-KTTT,TN)
Câu 1: Anh/chị cho biết Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã
theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012 như thế nào?
Câu 2: Anh/chị cho biết Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành
viên; Quyền và nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định tại
Luật Hợp tác xã năm 2012 như thế nào?
(Có nông dân Nguyễn Văn A muốn tham gia hợp tác xã nhưng không biết
điều kiện tham gia và khi đã trở thành thành viên hợp tác xã thì ông A sẽ có
những quyền và nghĩa vụ gì? Là chuyên viên phụ trách kinh tế tập thể, tư nhân
của UBND huyện bạn sẽ hướng dẫn ông A như thế nào theo quy định tại Luật
hợp tác xã năm 2012?
Câu 3: Anh/chị cho biết quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012?
Câu 4: Anh/chị cho biết chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành
viên được quy định như thế nào tại Luật Hợp tác xã năm 2012?
Câu 5: Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012, Anh/chị cho biết quy định về
góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành
viên vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
(Ông Nguyễn Văn C hỏi về việc góp vốn để tham gia vào thành viên hợp
tác xã X và làm sao chứng minh được Ông đã góp vốn vào hợp tác xã X. Căn cứ
Luật Hợp tác xã năm 2012, nếu anh/chị là công chức phụ trách kinh tế tập thể,
tư nhân của UBND huyện Anh/Chị sẽ hướng dẫn Ông Nguyễn Văn C như thế
nào?
Câu 6: Anh/chị cho biết về Nội dung điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định như thế nào?
Câu 7: Anh/chị cho biết Đại hội thành viên được quy định như thế nào tại
Luật Hợp tác xã năm 2012?
6
Câu 8: Anh/chị cho biết Triệu tập đại hội thành viên được quy định như
thế nào tại Luật Hợp tác xã năm 2012?
Câu 9: Anh/chị cho biết quy định về Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã; Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định như thế nào?
Câu 10. Anh/chị cho biết điều kiện để trở thành thành viên hội đồng quản
trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định như thế nào?
Câu 11. Anh/chị cho biết quy định về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách
chức, chấm dứt hợp đồng các chức danh quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
tại Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định như thế nào?
Câu 12. Anh/chị cho biết quy định về việc tăng, giảm vốn điều lệ; Huy
động vốn và các khoản trợ cấp, hỗ trợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại
Luật Hợp tác xã năm 2012 được quy định như thế nào?
Câu 13. Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012, Anh/chị cho biết quy định về
vốn hoạt động, phân phối thu nhập, quản lý, sử dụng các quỹ của hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã như thế nào?
Câu 14. Anh/chị cho biết Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được
quy định như thế nào tại Luật Hợp tác xã năm 2012?
Câu 15. Anh/chị cho biết các quy định về Xử lý tài sản và vốn của hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể; Xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã; trình tự trả lại vốn góp tại Luật Hợp tác xã năm 2012
được quy định như thế nào?
Câu 16. Anh/chị cho biết quy định về việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã năm 2012 được quy định
như thế nào?
Câu 17: Anh/chị cho biết quy định về việc giải thể hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã năm 2012 được quy định như thế nào?
Câu 18. Anh/chị cho biết quy định về Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã năm 2012 được quy định
như thế nào?
Câu 19: Việc cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải là
thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào tại
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ?
Câu 20: Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ, Anh/chị cho biết khi thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã việc
đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện ở cơ quan nào? Quyền
và nhiệm vụ của cơ quan đăng ký hợp tác xã? Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã bao gồm những nội dung gì? Trình tự đăng ký hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã như thế nào?
Câu 21: Anh/chị cho biết những quy định về tên, biểu tượng của hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã; những điều cấm trong việc đặt tên hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã; bảo hộ đối với tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tại
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ được quy định
như thế nào?
7
Câu 22: Theo Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính
phủ, Anh/chị cho biết quy định về giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã?
Câu 23: Theo Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính
phủ, Anh/chị cho biết việc đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành,
nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa
chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, giấy
chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã được quy định như thế nào?
Câu 24: Theo Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính
phủ, Anh/chị cho biết những quy định đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp như thế nào?
Câu 25: Anh/chị cho biết hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể, phá
sản đối với tài sản không chia được xử lý như thế nào theo quy định tại Nghị
định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ?
Câu 26: Theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013
của Chính phủ, Anh/chị cho biết những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
Câu 27: Anh/chị hãy trình bày những chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,
ngư nghiệp, diêm nghiệp được quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày
21/11/2013 của Chính phủ?
Câu 28: Anh/chị cho biết quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy
quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Trách nhiệm của Ủy ban
nhân dân các cấp được quy định như thế nào tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP
ngày 21/11/2013 của Chính phủ?
Câu 29: Anh/chị cho biết các hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày
05/7/2018 của Chính phủ?
Câu 30: Anh/chị cho biết các quy định về nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ về
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của
Chính phủ như thế nào?
Câu 31: Anh/chị cho biết trình tự thủ tục hỗ trợ liên kết được quy định như
thế nào tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ?
Câu 32: Anh/chị cho biết quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết
được quy định như thế nào tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của
Chính phủ?
Câu 33: Anh/chị cho biết việc xử lý tranh chấp, vi phạm khi thực hiện hợp
đồng và dự án liên kết được quy định như thế nào tại Nghị định số 98/2018/NĐCP ngày 05/7/2018 của Chính phủ? (
Câu 34: Anh/chị cho biết mục tiêu của Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp
tác xã giai đoạn 2015-2020 được quy định nhu thế nào tại Quyết định số
2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ?
8
Câu 35: Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/04/2014 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Anh/chị cho biết mục tiêu đổi mới,
phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 là
gì?
Câu 36: Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/04/2014 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Anh/chị cho biết Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn hiện nay có những nội dung và giải pháp cơ bản gì để đổi
mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông
nghiệp? Hãy trình bày nội dung và giải pháp “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý
nhà nước về kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp từ Trung ương đến địa
phương”?
Câu 37: Anh/chị cho biết mục tiêu về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết
Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh
tế tập thể được quy định như thế nào tại Chương trình hành động số 71-
CTHĐ/TU ngày 11/7/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 38: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và giải pháp “Tạo sự thống nhất và
nâng cao nhận thức về bản chất, giá trị và vai trò của kinh tế tập thể trong các
cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các Đoàn thể nhân dân”, “Phát
huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ đảng viên
trong phát triển kinh tế tập thể” và “Tăng cường vai trò, trách nhiệm của hệ
thống tổ chức Liên minh HTX tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể nhân dân”
được quy định như thế nào tại Chương trình hành động số 71- CTHĐ/TU ngày
11/7/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị?
Câu 39: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và giải pháp “Tăng cường công tác
quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở” và “Tổ chức triển khai
Luật HTX năm 2012, Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức
hoạt động của Tổ hợp tác; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến
khích phát triển HTX” được quy định như thế nào tại Chương trình hành động số
71- CTHĐ/TU ngày 11/7/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị? (20 điểm)
Câu 40: Anh/chị cho biết mục tiêu phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Quảng
Trị giai đoạn 2017 – 2020 được quy định như thế nào tại Nghị quyết
05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 41: Căn cứ Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Anh/chị cho biết tỉnh Quảng trị hiện nay có
chính sách cơ bản gì để hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn
2017-2020? Hãy trình bày nội dung của “chính sách hỗ trợ thành lập mới hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã”?
Câu 42: Anh/chị cho biết “chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực”
và “chính sách hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao
đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX” được quy định như thế nào tại Nghị quyết
05/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị?
Câu 43. Anh/chị cho biết mục tiêu và nhiệm vụ về đổi mới các hình thức tổ
chức sản xuất và phân loại đánh giá xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
tỉnh Quảng Trị từ 2018 – 2020 theo quy định tại Kế hoạch số 4376/KH-UBND
ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị như thế nào?
9
Câu 44. Anh/chị cho biết mục tiêu và nhóm giải pháp để thực hiện đổi mới
các hình thức tổ chức sản xuất và phân loại đánh giá xây dựng hợp tác xã nông
nghiệp kiểu mới tỉnh Quảng Trị từ năm 2017 – 2020 theo quy định tại Kế hoạch
số 4376/KH-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị như thế nào?
Câu 45: Anh/chị cho biết vị trí, chức năng, biên chế và số người làm việc
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định như thế nào tại Quy
định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016
của UBND tỉnh Quảng Trị?
Câu 46: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về lĩnh vực “Phát triển nông thôn” được quy định như thế
nào tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày
25/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị?
III. Nhóm chuyên ngành NN&PTNT _ Kiểm dịch viên (Mã ngành: 11.3.
NN&PTNT_KDV):
Câu 1: Anh/chị cho biết những yêu cầu phòng, chống sinh vật gây hại thực
vật và trách nhiệm của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật được
quy định như thế nào tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật?
Câu 2: Anh/chị cho biết “Kiểm dịch thực vật nội địa” được quy định như
thế nào tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật?
Câu 3: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của công chức kiểm dịch
thực vật được quy định như thế nào tại Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật?
Câu 4: Anh/chị cho biết điều kiện công bố dịch hại thực vật và trình tự, thủ
tục công bố dịch hại thực vật được quy định như thế nào tại Nghị định số
116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ?
Câu 5: Anh/chị cho biết trình tự, thủ tục công bố hết dịch hại thực vật được
quy định như thế nào tại Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của
Chính phủ?
Câu 6: Theo Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính
phủ, Anh/chị cho biết trong các trường hợp nào thì vật thể thuộc diện kiểm dịch
thực vật bị tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu và bị cấm xuất khẩu, nhập khẩu;
Trình tự, thủ tục đối với việc tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu vật thể
thuộc diện kiểm dịch thực vật?
Câu 7: Anh/chị cho biết điều kiện và trình tự, thủ tục tiếp tục xuất khẩu,
nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào tại
Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ?
Câu 8: Anh/chị cho biết điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật được quy
định như thế nào tại Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính
phủ?
Câu 9: Anh/chị cho biết điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được
quy định như thế nào tại Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của
Chính phủ?
Câu 10: Anh/chị cho biết điều kiện đối với tổ chức hành nghề xử lý vật thể
thuộc diện kiểm dịch thực vật và tổ chức thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ
thực vật được quy định như thế nào tại Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ?
10
Câu 11: Anh/chị cho biết điều kiện sản xuất, kinh doanh con giống, tinh,
phôi, trứng giống vật nuôi được quy định như thế nào tại Nghị định số
66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ?
Câu 12: Anh/chị cho biết “Quản lý giống cây trồng mới nhập khẩu” được
quy định như thế nào tại Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 13: Anh/chị cho biết “Quản lý ổ dịch và vùng dịch” và “Quản lý sinh
vật gây hại trên vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bảo quản trong kho” được
quy định như thế nào tại Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 14: Anh/chị cho biết hồ sơ và trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật đối
với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật được
quy định như thế nào tại Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 15: Anh/chị cho biết việc “Kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa
bàn cấp tỉnh” được quy định như thế nào tại Thông tư số 25/2016/TTBNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn?
Câu 16: Anh/chị cho biết việc “Kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn vận
chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh” được quy định như thế nào tại Thông tư số
25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn?
Câu 17: Anh/chị cho biết việc “Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
nhập khẩu mang theo người” được quy định như thế nào tại Thông tư số
25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn?
Câu 18: Anh/chị cho biết việc “Kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm
động vật để gia công, chế biến hàng xuất khẩu” được quy định như thế nào tại
Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 19: Anh/chị cho biết việc quản lý, sử dụng mẫu Giấy chứng nhận
kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật được quy định như thế nào tại Thông tư
số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn?
Câu 20: Anh/chị cho biết quy định về đánh dấu gia súc vận chuyển ra khỏi
địa bàn cấp tỉnh được quy định như thế nào tại Thông tư số 25/2016/TTBNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn?
Câu 21: Anh/chị cho biết trách nhiệm của Chi cục có chức năng quản lý
chuyên ngành về thú y cấp tỉnh trong công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm
động vật trên cạn được quy định như thế nào tại Thông tư số 25/2016/TTBNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn?
Câu 22: Anh/chị cho biết danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn
thuộc diện phải kiểm dịch theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-
11
BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn?
Câu 23: Anh/chị cho biết danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn
thuộc diện miễn kiểm dịch theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TTBNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn?
Câu 24: Anh/chị cho biết hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản
phẩm động vật thủy sản để tiêu thụ trong nước; hồ sơ đăng ký kiểm dịch tạm
nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh
lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật thủy sản và hồ sơ đăng ký kiểm
dịch xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản không dùng làm thực
phẩm bao gồm những thành phần gì theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TTBNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn?
Câu 25: Anh/chị cho biết nội dung “Kiểm dịch động vật thủy sản sử dụng
làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi trường thủy sản chưa được công nhận an toàn
dịch bệnh hoặc chưa được giám sát dịch bệnh theo quy định hoặc từ cơ sở thu
gom, kinh doanh vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh” được quy định như thế
nào tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 26: Anh/chị cho biết nội dung “Kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản
xuất phát từ vùng công bố dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh” được quy
định như thế nào tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 27: Anh/chị cho biết nội dung “Kiểm dịch động vật, sản phẩm động
vật thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện” được quy
định như thế nào tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 28: Anh/chị cho biết nội dung “Kiểm dịch động vật, sản phẩm động
vật thủy sản nhập khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện” được quy
định như thế nào tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 29: Anh/chị cho biết danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản
thuộc diện phải kiểm dịch, miễn kiểm dịch theo quy định tại Thông tư số
26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn?
Câu 30: Anh/chị cho biết trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề
được quy định như thế nào tại Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày
12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 31: Anh/chị cho biết trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hành
nghề được quy định như thế nào tại Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày
12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
Câu 32: Anh/chị cho biết trình tự, thủ tục cấp Thẻ hành nghề được quy
định như thế nào tại Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?
12
Câu 33: Anh/chị cho biết quy trình xem xét hồ sơ lô vật thể thuộc đối
tượng kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào tại Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia QCVN 01-141:2013/BNNPTNT về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch
thực vật?
Câu 34: Anh/chị cho biết quy trình xác định tình trạng lô vật thể thuộc đối
tượng kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào tại Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia QCVN 01-141:2013/BNNPTNT về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch
thực vật?
Câu 35: Anh/chị cho biết quy trình thực hiện lấy mẫu ban đầu đối với đối
tượng kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào tại Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia QCVN 01-141:2013/BNNPTNT về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch
thực vật?
Câu 36: Anh/chị cho biết trình tự thực hiện lấy mẫu kiểm dịch thực vật
được quy định như thế nào tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-
141:2013/BNNPTNT về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật?
Câu 37: Anh/chị cho biết phương pháp lấy mẫu trung bình, lấy mẫu bổ
sung và bao gói, ghi nhãn, biên bản đối với việc lấy mẫu lô vật thể thuộc đối
tượng kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào tại Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia QCVN 01-141:2013/BNNPTNT về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch
thực vật?
Câu 38: Anh/chị cho biết Quy trình bảo quan mẫu là thực vật và sản phẩm
thực vật trong kiểm dịch thực vật được quy định như thế nào tại Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia QCVN 01-175:2014/BNNPTNT về quy trình lưu giữ, bảo quản
và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật?
Câu 39: Anh/chị cho biết vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định như thế nào tại Quy định ban
hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND
tỉnh Quảng Trị?
Câu 40: Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về lĩnh vực “nông nghiệp” và “chất lượng, an toàn thực
phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối” được quy định như thế nào tại Quy
định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016
của UBND tỉnh Quảng Trị?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page