Categories
Download Học tập

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ
Mã ngành: 05.PC
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi bổ
sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy
trình bày khái niệm văn bản quy phạm pháp luật? Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
được quy định như thế nào? Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một
phần trong những trường hợp nào?
Câu 2: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy
cho biết những hành vi bị nghiêm cấm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật được
quy định như thế nào?
Câu 3: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy
cho biết trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban
hành văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 4: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, anh (chị) hãy
cho biết việc đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định
như thế nào?
Câu 5: Theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, anh (chị) hãy trình bày
nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật?
Câu 6: Theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, anh (chị) hãy trình bày
các chính sách của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật? Các nguyên tắc
và hành vi bị cấm trong phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định như thế nào?
Câu 7: Theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn
thuộc UBND cấp tỉnh được quy định như thế nào?
Câu 8: Theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh và người làm công tác pháp chế được quy định như thế nào? Hãy cho biết tiêu
chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế?
Câu 9: Theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong phạm vi quản lý nhà nước ở địa
phương đối với công tác pháp chế được quy định như thế nào?
Câu 10: Theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra, xử lý như thế nào? Nội
dung kiểm tra văn bản và phương thức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được quy
định như thế nào?
Câu 11: Theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hệ thống hóa bao gồm
những loại văn bản nào?
2
Câu 12: Theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết trách nhiệm của Ủy ban nhân dân đối với việc rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật được quy định như thế nào?
Câu 13: Theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết các hình thức xử lý văn bản quy phạm pháp luật được rà soát?
Câu 14: Theo Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ
Trưởng Bộ Tư pháp, anh (chị) hãy cho biết nghiệp vụ trong công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
được quy định như thế nào?
Câu 15: Theo Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ
Trưởng Bộ Tư pháp, anh (chị) hãy cho biết nghiệp vụ trong công tác theo dõi tình hình thi
hành pháp luật của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh được quy định như thế nào?
Câu 16: Theo Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ
Trưởng Bộ Tư pháp, anh (chị) hãy cho biết nghiệp vụ trong công tác hỗ trợ pháp lý cho
doanh nghiệp của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh được quy định như thế nào?
Câu 17: Theo Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ
Trưởng Bộ Tư pháp, anh (chị) hãy cho biết nghiệp vụ trong công tác xây dựng pháp luật
của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy
định như thế nào?
Câu 18: Theo Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ
Trưởng Bộ Tư pháp, anh (chị) hãy cho biết nghiệp vụ trong công tác kiểm soát thủ tục
hành chính của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
được quy định như thế nào?
Câu 19: Theo Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ
Trưởng Bộ Tư pháp, anh (chị) hãy cho biết nghiệp vụ trong công tác rà soát, hệ thống
hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của
tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định
như thế nào?
Câu 20: Theo Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ
Trưởng Bộ Tư pháp, anh (chị) hãy cho biết nghiệp vụ trong công tác kiểm tra và xử lý văn
bản quy phạm pháp luật của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?
Câu 21: Theo Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ
Trưởng Bộ Tư pháp, anh (chị) hãy cho biết nghiệp vụ trong công tác bồi thường nhà nước
của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy
định như thế nào?
Câu 22: Theo Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phổ biến, giáo
dục pháp luật được quy định như thế nào?
Câu 23: Theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết mục đích và nguyên tắc theo dõi thi hành pháp luật? Phạm vi trách
3
nhiệm theo dõi thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp được quy định như thế
nào?
Câu 24: Theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác theo dõi tình
hình thi hành pháp luật được quy định như thế nào?
Câu 25: Theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định
như thế nào?
Câu 26: Theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật?
Câu 27: Theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ, anh
(chị) hãy cho biết các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định như
thế nào?
Câu 28: Theo Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp, anh
(chị) hãy cho biết việc phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định như
thế nào?
Câu 29: Theo Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp , anh
(chị) hãy cho biết việc xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật được quy định như
thế nào?
Câu 30: Theo Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp, anh
(chị) hãy cho biết việc xem xét đánh gía tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành
pháp luật được quy định như thế nào?
Câu 31: Theo Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp, anh
(chị) hãy cho biết các hình thức tham gia hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật
của tổ chức, cá nhân được quy định như thế nào?
Câu 32: Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, anh (chị) hãy cho
biết vị trí và chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn? Tổ chức tham mưu
tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được
quy định như thế nào?
Câu 33: Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, anh (chị) hãy cho
biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực
nông nghiệp (trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y) và lâm nghiệp được quy định
như thế nào?
Câu 34: Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, anh (chị) hãy cho
biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực
thủy sản và thủy lợi được quy định như thế nào?
Câu 35: Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, anh (chị) hãy cho
biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực
phát triển nông thôn; chế biến và thương mại nông sản, lâm sản, thủy sản và muối và
4
chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối được quy định như
thế nào?
Câu 36: Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, anh (chị) hãy cho
biết cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú
y được quy định như thế nào?
Câu 37: Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, anh (chị) hãy cho
biết cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Thủy sản được quy định như thế
nào?
Câu 38: Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, anh (chị) hãy cho
biết cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Chi cục Phát triển nông thôn được quy định
như thế nào?
Câu 39: Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, anh (chị) hãy cho
biết cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản được quy
định như thế nào?
Câu 40: Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày
26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, anh (chị) hãy cho
biết vị trí, chức năng, tổ chức bộ máy và biên chế công chức của Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn ở các huyện hoặc Phòng Kinh tế ở các thị xã, thành phố thuộc tỉnh
được quy định như thế nào?
Câu 41: Theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh
Quảng Trị, anh (chị) hãy cho biết Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định như thế nào?
Câu 42: Theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh
Quảng Trị, anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng
văn bản quy định chi tiết được quy định như thế nào?
Câu 43: Theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh
Quảng Trị, anh (chị) hãy cho biết việc thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh được quy định như thế nào?
Câu 44: Theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh
Quảng Trị, anh (chị) hãy cho biết việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định của Ủy
ban nhân dân tỉnh được quy định như thế nào?
Câu 45: Theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh
Quảng Trị, anh (chị) hãy cho biết việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định
được quy định như thế nào?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page