Categories
Download Đề thi

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Mã ngành: 10.QLTT
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ
thi bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1. Anh/chị hãy cho biết những hành vi bị nghiêm cấm trong xử lý vi
phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 2. Anh/chị hãy cho biết các hình thức xử phạt vi phạm hành chính,
nguyên tắc áp dụng và quy định về phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính
theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 3. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của
Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ; nguyên tắc xác định và phân
định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục
hậu quả; quy định về xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản và xử phạt
vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Luật
Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 4. Anh/chị hãy cho biết quy định về lập biên bản vi phạm hành chính
theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 5. Anh/chị hãy cho biết quy định về ra quyết định xử phạt vi phạm
hành chính và nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý
vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 6. Anh/chị hãy cho biết các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi
phạm hành chính; quy định về hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo
đảm xử lý vi phạm hành chính; quy định về tạm giữ người theo thủ tục hành
chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012?
Câu 7. Anh/chị hãy cho biết hành vi vi phạm hành chính nào do cá nhân
thực hiện về hội chợ, triển lãm thương mại áp dụng mức phạt tiền: Từ
10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000
đồng và từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định số
185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ?
Câu 8. Anh/chị hãy cho biết hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục
hậu quả (nếu có) đối với các hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện về
kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại theo quy định tại Nghị định số
185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ?
Câu 9. Anh/chị hãy cho biết mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến
20.000.000 đồng được áp dụng đối với cá nhân là thương nhân bán hàng đa cấp
có hành vi vi phạm nào theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày
19/11/2015 của Chính phủ?
Câu 10. Anh/chị hãy cho biết hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc
phục hậu quả (nếu có) đối với cá nhân thực hiện hành vi sản xuất tem, nhãn, bao
bì giả theo quy định tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của
Chính phủ?
Câu 11. Anh/chị hãy cho biết kế hoạch kiểm tra của cơ quan Quản lý thị
2
trường phải có những nội dung chủ yếu nào; việc xây dựng, phê duyệt hoặc ban
hành kế hoạch kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường và việc xây dựng, phê
duyệt kế hoạch kiểm tra của Đội Quản lý thị trường được quy định như thế nào tại
Thông tư số 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công Thương?
Câu 12. Anh/chị hãy cho biết quy định về thời hạn xuất trình hóa đơn, chứng
từ đối với hàng hóa nhập khẩu theo Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTCBCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công
an, Bộ Quốc Phòng?
Câu 13. Anh/chị hãy cho biết quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng
hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập khẩu vào nội địa theo Thông tư liên
tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính,
Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng? (30 điểm)
Câu 14. Anh/chị hãy cho biết quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng
hóa nhập khẩu lưu thông trong thị trường nội địa theo Thông tư liên tịch số
64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính, Bộ
Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng?
Câu 15. Anh/chị hãy cho biết việc hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính và
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về
hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường được
quy định như thế nào tại Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCABQP ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ
Quốc Phòng?
Câu 16. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm,
hàng hóa theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007? (10 điểm)
Câu 17. Anh/chị hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của người sản xuất đối với
chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm
2007?
Câu 18. Anh/chị hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của người bán hàng đối
với chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
năm 2007?
Câu 19. Anh/chị hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng đối
với chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
năm 2007?
Câu 20. Anh/chị hãy cho biết trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa
lưu thông trên thị trường; quy định về xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra
chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo Luật Chất lượng sản phẩm,
hàng hóa năm 2007?
Câu 21. Anh/chị hãy cho biết quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra
chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm
2007?
Câu 22. Anh/chị hãy cho biết khái niệm “Nhãn hàng hóa”, “Ghi nhãn hàng
hóa”; quy định về trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa; nội dung bắt buộc phải thể
hiện trên nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của
3
Chính phủ?
Câu 23. Anh/chị hãy cho biết Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách
nhiệm về hàng hóa; ngày sản xuất, hạn sử dụng hàng hóa được quy định như thế
nào theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ?
Câu 24. Anh/chị hãy cho biết Thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo của
hàng hóa được quy định như thế nào theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày
14/4/2017 của Chính phủ?
Câu 25. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc quản lý giá; nội dung và thẩm
quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá theo Luật Giá năm 2012?
Câu 26. Anh/chị hãy cho biết các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá theo
Luật Giá năm 2012?
Câu 27. Anh/chị hãy cho biết quy định về hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình
ổn giá theo Luật Giá năm 2012?
Câu 28. Anh/chị hãy cho biết các trường hợp thực hiện bình ổn giá; biện
pháp bình ổn giá; thẩm quyền và trách nhiệm quyết định áp dụng biện pháp bình
ổn giá theo Luật Giá năm 2012?
Câu 29. Anh/chị hãy cho biết quy định về quản lý nhà nước đối với lực
lượng Quản lý thị trường; nguyên tắc hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường
theo Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016?
Câu 30. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng Quản
lý thị trường; những việc công chức Quản lý thị trường không được làm theo
Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016?
Câu 31. Anh/chị hãy cho biết các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản
lý thị trường; nội dung hoạt động của các biện pháp nghiệp vụ theo Pháp lệnh
Quản lý thị trường năm 2016?
Câu 32. Anh/chị hãy cho biết phù hiệu, cấp hiệu, biểu hiệu và trang phục
Quản lý thị trường được quy định như thế nào theo Nghị định số 148/2016/NĐCP ngày 04/11/2016 của Chính phủ?
Câu 33. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Quản lý
thị trường theo Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015
của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ?
Câu 34. Anh/chị hãy cho biết vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Đội Quản lý
thị trường theo Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015
của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ?
Câu 35. Anh/chị hãy cho biết quy định về cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi
cục Quản lý thị trường theo Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày
27/10/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ?
Câu 36. Anh/chị hãy cho biết quy định về tổ chức Đội Quản lý thị trường
theo Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 của Bộ
Công Thương và Bộ Nội vụ?
Câu 37. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc quản lý và đối tượng được quản lý
trên địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường; trách nhiệm của Đội Quản lý thị
trường trong công tác quản lý địa bàn theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-
4
BCT ngày 24/8/2009 của Bộ Công Thương?
Câu 38. Anh/chị hãy cho biết nội dung và phương pháp quản lý địa bàn của
Quản lý thị trường theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày
24/8/2009 của Bộ Công Thương?
Câu 39. Anh/chị hãy cho biết quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ
quản lý địa bàn theo quy định tại Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009
của Bộ Công Thương?
Câu 40. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc hoạt động công vụ và các hoạt
động công vụ của công chức Quản lý thị trường theo Thông tư số 13/2014/TTBCT ngày 14/5/2014 của Bộ Công Thương?
Câu 41. Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm của công chức Quản lý thị trường
trong hoạt động công vụ được quy định như thế nào tại Thông tư số 13/2014/TTBCT ngày 14/5/2014 của Bộ Công Thương?
Câu 42. Anh/chị hãy cho biết thẩm quyền, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn
chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật của công chức Quản lý thị trường
trong hoạt động công vụ được quy định như thế nào tại Thông tư số 13/2014/TTBCT ngày 14/5/2014 của Bộ Công Thương?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page