Categories
Download Đề thi

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG
Mã ngành: 07. QH-XD
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ
thi bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1. Anh/chị hãy cho biết việc phân loại và cấp quản lý hành chính đô thị
theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 2. Anh/chị hãy cho biết yêu cầu đối với quy hoạch đô thị theo Luật
Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 3. Anh/chị hãy cho biết điều kiện của tổ chức tư vấn, cá nhân tham gia
lập quy hoạch đô thị; Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch
đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 4. Anh/chị hãy cho biết nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị
và các hành vi bị cấm theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 5. Anh/chị hãy cho biết các loại quy hoạch đô thị và hình thức, thời
gian lấy ý kiến về quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 6. Anh/chị hãy cho biết nội dung nhiệm vụ quy hoạch đô thị theo Luật
Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 7. Anh/chị hãy cho biết nội dung Quy định quản lý theo đồ án quy
hoạch đô thị, thiết kế đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 8. Anh/chị hãy cho biết đối tượng và nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ
thuật đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009?
Câu 9. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn theo
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 10. Anh/chị hãy cho biết đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 11. Anh/chị hãy cho biết đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân
cư nông thôn theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 12. Anh/chị hãy cho biết các nội dung về lấy ý kiến trong quá trình lập
quy hoạch xây dựng theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của
Chính phủ?
Câu 13. Anh/chị hãy cho biết trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm
vụ và đồ án quy hoạch xây dựng theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày
06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 14. Anh/chị hãy cho biết thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và
đồ án quy hoạch xây dựng theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015
của Chính phủ?
Câu 15. Anh/chị hãy cho biết nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch xây
dựng theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ?
Câu 16. Anh/chị hãy cho biết nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
vùng theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng?
Câu 17. Anh/chị hãy cho biết nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đô
thị theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng?
Câu 18. Anh/chị hãy cho biết nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô
thị theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng?
Câu 19. Anh/chị hãy cho biết nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết đô thị
theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng?
Câu 20. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây
dựng; loại và cấp công trình xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014?
Câu 21. Anh/chị hãy cho biết các nội dung: Chủ đầu tư; Giám sát, đánh giá
dự án đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014?
Câu 22. Anh/chị hãy cho biết chính sách khuyến khích trong hoạt động đầu
tư xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014?
Câu 23. Anh/chị hãy cho biết các các loại quy hoạch xây dựng và căn cứ
lập quy hoạch xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014?
Câu 24. Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm, hình thức, thời gian lấy ý kiến
về quy hoạch xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014 được quy định như thế
nào?
Câu 25. Anh/chị hãy cho biết các nội dung về quy hoạch xây dựng vùng
theo Luật Xây dựng năm 2014?
Câu 26. Anh/chị hãy cho biết các nội dung về quy hoạch xây dựng nông
thôn theo Luật Xây dựng năm 2014?
Câu 27. Anh/chị hãy cho biết điều kiện, nguyên tắc và các loại điều chỉnh
quy hoạch xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014?
Câu 28. Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy
hoạch xây dựng và việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa theo Luật Xây
dựng năm 2014 được quy định như thế nào?
Câu 29. Anh/chị hãy cho biết phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ?
Câu 30. Anh/chị hãy cho biết nội dung “Quản lý dự án của tổng thầu xây
dựng” theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ?
Câu 31. Anh/chị hãy cho biết các bước thiết kế xây dựng theo Nghị định số
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ được quy định như thế nào?
Câu 32. Anh/chị hãy cho biết “Nội dung quản lý thi công xây dựng công
trình; Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình; Quản lý khối lượng thi công
xây dựng công trình; Quản lý môi trường xây dựng” theo Nghị định số
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ?
Câu 33. Anh/chị hãy cho biết nội dung kết thúc xây dựng đưa công trình
của dự án bào khai thác sử dung theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ?
Câu 34. Anh/chị hãy cho biết nội dung “Quản lý đầu tư xây dựng công
trình xây dựng đặc thù” theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ?
Câu 35. Anh/chị hãy cho biết nội dung “Chứng chỉ năng lực của tổ chức
khảo sát xây dựng; Chứng chỉ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây
dựng” theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ?
Câu 36. Anh/chị hãy cho biết nội dung “Chứng chỉ năng lực của tổ chức
lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng” theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ?
Câu 37. Anh/chị hãy cho biết nội dung “Chứng chỉ năng lực của tổ chức thi
công xây dựng công trình” theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
của Chính phủ?
Câu 38. Anh/chị hãy cho biết việc quản lý trật tự xây dựng theo Thông tư
số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định như thế nào?
Câu 39. Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc thẩm định, phê duyệt dự án, thiết
kế và dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày
30/6/2016 của Bộ Xây dựng?
Câu 40. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn về hoạt động đầu tư
xây dựng của Sở Xây dựng theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV
ngày 16/11/2015 của liên Bộ: Xây dựng, Nội vụ?
Câu 41. Anh/chị hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn về phát triển đô thi
của Sở Xây dựng theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày
16/11/2015 của liên Bộ: Xây dựng, Nội vụ?

Nếu bạn làm về ngành xây dựng thì bạn nên học thiết kế profile ngành xây dựng  sẽ rất hữu ích đấy.

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page