Categories
Download Đề thi

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH,
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Mã ngành: 18. TC, NS, QLDADT
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi
bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1. Trình bày thời hạn và trình tự quyết toán ngân sách địa phương theo
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 2. Anh chị hãy cho biết: Yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng
năm, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 3. Anh chị hãy cho biết: Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng
năm; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lập dự toán ngân
sách hằng năm, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 4. Anh chị hãy cho biết: Kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước; Xử lý
thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm, theo Luật Ngân sách nhà nước số
83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 5. Anh chị hãy cho biết: Thảo luận và quyết định dự toán ngân sách nhà
nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm, theo Luật Ngân sách nhà nước số
83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 6. Anh chị hãy cho biết: Thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước, theo
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 7. Anh chị hãy cho biết: Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, theo Luật
Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 8. Anh chị hãy cho biết: Lập quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị
dự toán ngân sách và chủ đầu tư; Xử lý kết dư ngân sách nhà nước; Xử lý các
khoản thu, chi ngân sách nhà nước không đúng quy định sau khi quyết toán ngân
sách nhà nước được phê chuẩn, theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13
năm 2015?
Câu 9. Anh chị hãy cho biết: Yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước, theo
Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 năm 2015?
Câu 10. Trình bày thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và căn
cứ lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư
công số 49/2014/QH13 năm 2014?
Câu 11. Trình bày nội dung đánh giá chương trình, dự án theo Luật Đầu tư
công số 49/2014/QH13 năm 2014?
Câu 12. Trình bày hồ sơ, nội dung, thời gian thẩm định chương trình, dự án;
nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án theo Luật Đầu tư công số
49/2014/QH13 năm 2014?
Câu 13. Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã trong hoạt động đầu tư công theo Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 năm
2014?
Câu 14. Anh (chị) hãy cho biết: Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đấu
thầu; Xử lý tình huống, theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 năm 2013?
Câu 15. Trình bày quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu số
43/2013/QH13 năm 2013?
2
Câu 16. Trình bày phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung
cấp dịch vụ tư vấn theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 năm 2013?
Câu 17. Trình bày các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo Luật Đấu thầu số
43/2013/QH13 năm 2013?
Câu 18. Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm của tổ chức vận hành hệ thống
mạng đấu thầu quốc gia; Thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động đấu thầu, theo
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 năm 2013? ?
Câu 19. Trình bày nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư xây dựng và
quy định về phân loại dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP
ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng?
Câu 20. Anh (chị) hãy cho biết: Chủ đầu tư xây dựng; Trình tự đầu tư xây
dựng, theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định
về quản lý dự án đầu tư xây dựng?
Câu 21. Trình bày Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo Nghị
định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án
đầu tư xây dựng?
Câu 22. Trình bày nguyên tắc trong mua sắm tập trung và quy trình mua sắm
tập trung tổng quát theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu?
Câu 23. Trình bày nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu và quy định về
ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu?
Câu 24. Trình bày quy định về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đấu thầu?
Câu 25. Trình bày quy định về kiểm tra hoạt động đấu thầu theo Nghị định số
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đấu thầu?
Câu 26. Trình bày quy định về giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đấu thầu?
Câu 27. Trình bày nội dung quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực
hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước?
Câu 28. Trình bày nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân
sách các cấp ở địa phương và nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia
các khoản thu phân chia và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách
cấp dưới theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước?
Câu 29. Trình bày nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện và thẩm quyền quyết định
ứng trước dự toán năm sau và quy định về chuyển nguồn ngân sách từ năm trước
sang năm sau theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước?
Câu 30. Trình bày quy định xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng
3
mức đầu tư xây dựng theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng?
Câu 31. Trình bày quy định về chi phí quản lý dự án và quản lý chi phí quản
lý dự án theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng?
Câu 32. Trình bày quy định về quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng?
Câu 33. Trình bày quy định về thẩm tra quyết toán đối với dự án đã thực hiện
kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc
ngân sách nhà nước?
Câu 34. Trình bày hồ sơ trình duyệt quyết toán theo Thông tư số 09/2016/TTBTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành
thuộc ngân sách nhà nước?
Câu 35. Trình bày quy định về chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí
kiểm toán độc lập theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài
chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc ngân sách nhà nước?
Câu 36. Anh (chị) hãy cho biết: Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị
tài sản; Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư; Thẩm tra tình hình công nợ,
vật tư, thiết bị tồn đọng, theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của
Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc ngân sách nhà nước?
Câu 37. Anh (chị) hãy cho biết: Phê duyệt quyết toán, theo Thông tư số
09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án
hoàn thành thuộc ngân sách nhà nước?
Câu 38. Trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính về quản lý ngân
sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định
tại Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài
chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng
Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh?
Câu 39. Trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài chính – Kế hoạch
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày
31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh?
Câu 40. Theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 về việc
phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư
các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị, nội dung về thẩm định nguồn vốn và thẩm định dự án được quy định
như thế nào?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page