Categories
Download Đề thi

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mã ngành: 17.TN&MT
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi
bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Nhóm chuyên ngành TN&MT_ Khí tượng thủy văn (Mã ngành:
17.1.TN&MT_KTTV)
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc hoạt động khí tượng thủy văn theo
quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết chính sách của Nhà nước đối với hoạt động khí
tượng thủy văn và nội dung quản lý, khai thác mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại
Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc hoạt động khí tượng thủy văn và
những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc hoạt động khí tượng thủy văn và Chính
sách của Nhà nước đối với hoạt động khí tượng thủy văn theo quy định tại Luật Khí
tượng thủy văn năm 2015?
Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết thế nào là trạm khí tượng thủy văn và quy định về
mạng lưới trạm khí tượng thủy văn theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm
2015?
Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết căn cứ lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng
thủy văn quốc gia theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc lập quy hoạch; căn cứ lập quy hoạch;
nội dung chủ yếu của quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia theo
quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết quy định về quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng
thủy văn quốc gia theo Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết nội dung chủ yếu của kế hoạch phát triển mạng
lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của bộ, ngành, địa phương theo quy định
tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết thế nào là trạm khí tượng thủy văn và quy định
về mạng lưới trạm khí tượng thủy văn và kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí
tượng thủy văn chuyên dùng của bộ, ngành, địa phương theo Luật Khí tượng thủy văn
năm 2015?
Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc lập kế hoạch; căn cứ lập kế hoạch;
nội dung chủ yếu của kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên
dùng của bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng
thủy văn quốc gia theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
2
Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng
thủy văn chuyên dung theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 15. Anh (chị) hãy cho biết nội dung điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn
theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết quy định về điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn
theo Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 17: Anh (chị) hãy cho biết nội dung hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng
thủy văn theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 ? (10 điểm) – Điều 20
Câu 18: Anh (chị) hãy cho biết quy định về bảo vệ công trình khí tượng thủy
văn; điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo Luật Khí tượng thủy văn năm 2015?
Câu 19: Anh (chị) hãy cho biết nội dung hoạt động; yêu cầu; loại bản tin và thời
hạn; nội dung bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định tại Luật Khí
tượng thủy văn năm 2015?
Câu 20: Anh (chị) hãy cho biết quy định về truyền, phát tin dự báo, cảnh báo
thiên tai khí tượng thủy văn; sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và
quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Luật Khí tượng thủy văn
năm 2015?
Câu 21: Anh (chị) hãy cho biết các công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn
theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/ 2016 của Chính phủ?
Câu 22: Anh (chị) hãy cho biết nội dung và thời hạn giấy phép hoạt động dự báo,
cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày
15/5/ 2016 của Chính phủ?
Câu 23: Anh (chị) hãy cho biết quy định về cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc
khí tượng thủy văn theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính
phủ?
Câu 24: Anh (chị) hãy cho biết nội dung và vị trí quan trắc khí tượng thủy văn;
loại công trình khí tượng thủy văn theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP
ngày 15/5/ 2016 của Chính phủ?
Câu 25: Anh (chị) hãy cho biết quy định về hành lang kỹ thuật công trình khí
tượng thủy văn và nội dung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy
văn theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ?
Câu 26: Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc; hình thức; trình tự, thủ tục xin phép
trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức
quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP
ngày 15/5/ 2016 của Chính phủ?
Câu 27: Anh (chị) hãy cho biết thế nào là thảo luận dự báo và sai số dự báo; quy
định về các yếu tố và hiện tượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định
tại Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường?
Câu 28: Anh (chị) hãy cho biết các yếu tố và hiện tượng thủy văn; các yếu tố và
hiện tượng hải văn theo quy định tại Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày
19/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
3
Câu 29. Anh/ Chị hãy cho biết quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí
hậu theo Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường?
Câu 30: Anh (chị) hãy cho biết quy định về thông tin, dữ liệu phục vụ đánh giá
và đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu theo Thông tư số
08/2016/TT-BTNMT ngày 16/05/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ?
Câu 31: Anh (chị) hãy cho biết mục tiêu cụ thể của công tác quan trắc khí tượng
thủy văn; công tác truyền tin và dự báo khí tượng thủy văn theo quy định tại Quyết
định số 929/QĐ-TTg ngày 22/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 32: Anh (chị) hãy cho biết mục tiêu cụ thể của công tác xử lý, lưu trữ tư liệu
khí tượng thủy văn; cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định tại
Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 22/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 33: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ về phát triển và tự động hóa hệ thống
quan trắc khí tượng thủy văn theo quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày
22/6/2010 của Thủ tướng Chính?
Câu 34. Anh / chị hãy cho biết mục tiêu của chiến lược phát triển ngành Khí
tượng Thủy văn đến năm 2020 theo quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày
22/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 35: Anh (chị) hãy cho biết vị trí và chức năng của Sở Tài nguyên và Môi
trường theo quy định tại Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày
28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ?
Câu 36: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và
Môi trường về khí tượng thủy văn theo quy định tại Thông tư liên tịch 50/2014/TTLTBTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ?
Câu 37: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và
Môi trường về biển đổi khí hậu theo quy định tại Thông tư liên tịch 50/2014/TTLTBTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ?
Câu 38: Anh (chị) hãy cho biết vị trí và chức năng của Sở Tài nguyên và Môi
trường; nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường về khí tượng thủy
văn theo quy định tại Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày
28/8/2014 của Bộ TN&MT, Bộ Nội vụ?
Câu 39: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và
Môi trường về khí tượng thủy văn và về biến đổi khí hậu theo Thông tư liên tịch
50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và
Bộ Nội vụ?
Câu 40: Anh (chị) hãy cho biết cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
theo quy định tại Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014
của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ?
4
II. Nhóm chuyên ngành TN&MT_ Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Mã
ngành: 17.2.TN&MT_KSONMT)
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường
theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến
khích theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết nội dung về bảo vệ môi trường làng nghề theo
quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết quy định chung về bảo vệ môi trường nước sông;
nội dung kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông; trách nhiệm
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường nước lưu vực sông nội tỉnh
theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết quy định chung về bảo vệ môi trường đất; quản
lý chất lượng môi trường đất; Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất theo quy định tại
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu
phế liệu theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết nội dung cơ bản của quy hoạch bảo vệ môi
trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường
chiến lược theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014?
Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết việc lập quy hoạch bảo vệ môi trường theo quy
định Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết quy định về phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi
trường cấp tỉnh và Công khai thông tin về quy hoạch bảo vệ môi trường theo Nghị
định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết quy định về kiểm tra, xác nhận các công
trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án theo Nghị định số
18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh
giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐCP ngày 14/02/ 2015 của Chính phủ?
Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm các cơ quan quản lý và các đơn vị
về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt
động khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 19/2015/NĐCP ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối
với bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
5
Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết quy định về công khai danh mục cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng và biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đối với xử lý
cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày
14/02/2015 của Chính phủ?
Câu 17: Anh (chị) hãy cho biết quy định chung về bảo vệ môi trường làng nghề
và trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất tại làng nghề theo quy định tại
trong Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
Câu 18: Anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc và căn cứ xác định cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
Câu 19: Anh (chị) hãy cho biết quy định chung về bảo vệ môi trường làng nghề
theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
Câu 20: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trách
nhiệm của quỹ bảo vệ môi trường đối với cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải
tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định tại
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
Câu 21: Anh (chị) hãy cho biết nội dung về xây dựng, thực hiện mô hình bảo vệ
môi trường dựa vào cộng đồng dân cư theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐCP ngày 14/02/2015 của Chính phủ?
Câu 22: Anh (chị) hãy cho biết Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường?
Câu 23: Anh (chị) hãy cho biết Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên
đoàn kiểm tra trong việc kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục
vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định tại Thông tư số 27/2015/BTNMT
ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 24: Anh (chị) hãy cho biết Nguyên tắc làm việc của đoàn kiểm tra trong
việc kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành
của dự án theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 25: Anh (chị) hãy cho biết thế nào là chỉ số đánh giá kết quả hoạt động
kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và quy định về Bộ chỉ số đánh giá kết
quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo?
Câu 26: Anh (chị) hãy cho biết thế nào là Bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động
kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và quy định về Thang điểm, điểm
đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo theo quy
định tại Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường?
Câu 27: Anh (chị) hãy cho biết Bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát
ô nhiễm môi trường biển và hải đảo theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TTBTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
6
Câu 28: Anh (chị) hãy cho biết Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường
của Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Nội dung báo cáo
công tác bảo vệ môi trường của Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công
nghệ cao, khu công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày
24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 29: Anh (chị) hãy cho biết Thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi
trường; Hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư số
19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 30: Anh (chị) hãy cho biết Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt
động chuyển giao nước thải không nguy hại để xử lý theo quy định tại Thông tư số
31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/ 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 31: Anh (chị) hãy cho biết Yêu cầu về đầu tư xây dựng, quản lý vận hành
hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp theo quy định tại Thông tư số
31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 32: Anh (chị) hãy cho biết nội dung về Quan trắc phát thải định kỳ và quan
trắc phát thải tự động theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày
14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 33: Anh (chị) hãy cho biết nội dung về Phê duyệt phương án bảo vệ môi
trường làng nghề theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày
14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 34: Anh (chị) hãy cho biết quy định về Quản lý nước thải đối với bảo vệ
môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Thông tư số
31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 35: Anh (chị) hãy cho biết Trách nhiệm thực hiện phương án bảo vệ môi
trường theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường?
Câu 36: Anh (chị) hãy cho biết Yêu cầu bảo vệ môi trường trong lập quy hoạch
xây dựng cụm công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày
14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 37: Anh (chị) hãy cho biết Quản lý nước thải, chất thải rắn đối với bảo vệ
môi trường khu kinh doanh, dịch vụ tập trung theo quy định tại Thông tư số
31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 38: Anh (chị) hãy cho biết Đánh giá, phân loại làng nghề theo mức độ ô
nhiễm môi trường và biện pháp quản lý đối với làng nghề ô nhiễm môi trường và ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT
ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
Câu 39: Anh (chị) hãy cho biết Tần suất báo cáo số liệu quan trắc môi trường
theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường?
Câu 40: Anh (chị) hãy cho biết Nguồn thông tin phục vụ lập báo cáo hiện trạng
môi trường theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường?
7
Câu 41: Anh (chị) hãy cho biết Các đánh giá trong báo cáo hiện trạng môi
trường theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường?
Câu 42: Anh (chị) hãy cho biết Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và
Môi trường về môi trường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLTBTNMT-BNV ngày 28/08/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ?
Câu 43: Anh (chị) hãy cho biết Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi
trường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày
28/08/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page