Categories
Download Giáo dục

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
Mã ngành: 04.TTNN
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /…../2019 của HĐ thi bổ
sung tuyển công chức tỉnh Quảng Trị)
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh; Các
hành vi bị nghiêm cấm, theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết: Tổ chức của Thanh tra sở; Nhiệm vụ, quyền hạn
của Thanh tra sở, theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết: Tổ chức của Thanh tra huyện; Nhiệm vụ, quyền
hạn của Thanh tra huyện, theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc hoạt động thanh tra; Trách nhiệm
của Thủ trưởng cơ quan nhà nước; Trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá
nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Trách nhiệm
phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra với cơ quan, tổ chức hữu quan,
theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010?
Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết: Thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính
theo kế hoạch; Đoàn thanh tra hành chính; Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến
hành thanh tra theo quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của
Chính phủ?
Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết: Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm để
khởi tố vụ án hình sự; Công khai kết luận thanh tra, theo quy định tại Nghị định số
86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ?
Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết: Xử lý hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra,
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Xử lý hành vi vi phạm của người tiến hành
thanh tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, thành
viên khác của Đoàn thanh tra, theo quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày
22/9/2011 của Chính phủ?
Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý
nhà nước trong việc bảo đảm về hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước; Bảo đảm
về kinh phí hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước, theo quy định tại Nghị định số
86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ?
Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết: Thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính
đột xuất theo quy định tại Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính
phủ?
Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm của thanh tra viên, cộng tác viên
thanh tra; Trách nhiệm quản lý, sử dụng thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra, theo
quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?
Câu 11: Anh (chị) hãy cho biết: Những việc thanh tra viên, cộng tác viên thanh
tra không được làm; Việc bổ nhiệm các ngạch thanh tra, theo quy định tại Nghị định
số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?
Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết: Chức trách; Nhiệm vụ; Năng lực; Yêu cầu
trình độ, thâm niên công tác của Tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên, theo quy định tại
Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ?
2
Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết: Trang phục thanh tra; Chế độ, chính sách đối
với thanh tra viên, theo quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011
của Chính phủ?
Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết: Chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra; Khắc
phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, pháp luật, theo quy định
tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ?
Câu 15: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra; Xử lý
cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm, theo quy định tại Nghị định
số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ?
Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết: Tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, văn bản
chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và Thực hiện kết luận thanh
tra, văn bản chỉ đạo, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý sai phạm về hành chính,
kinh tế theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính
phủ?
Câu 17: Anh (chị) hãy cho biết: Thực hiện kết luận thanh tra, văn bản chỉ đạo,
yêu cầu, kiến nghị xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm và
Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra, theo quy định về Trách nhiệm của đối
tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Nghị định số 33/2015/NĐCP ngày 27/3/2015 của Chính phủ?
Câu 18: Anh (chị) hãy cho biết: Trình tự, thủ tục theo dõi và Trình tự, thủ tục
đôn đốc theo quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh
tra tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ?
Câu 19: Anh (chị) hãy cho biết: Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để
ban hành quyết định thanh tra; Ra quyết định thanh tra và Xây dựng, phê duyệt kế
hoạch tiến hành thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày
16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ?
Câu 20: Anh (chị) hãy cho biết: Tổ chức Đoàn thanh tra, Tiêu chuẩn của
Trưởng đoàn thanh tra, Lựa chọn người tham gia Đoàn thanh tra, Thay đổi Trưởng
đoàn thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014
của Thanh tra Chính phủ?
Câu 21: Anh (chị) hãy cho biết: Công bố quyết định thanh tra; Thu thập thông
tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo quy định tại Thông tư số
05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ?
Câu 22: Anh (chị) hãy cho biết: Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ
thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của
Thanh tra Chính phủ?
Câu 23: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc tổ chức Đoàn thanh tra, tiến hành
một cuộc thanh tra; Thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn thanh, theo quy định tại
Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ?
Câu 24: Anh (chị) hãy cho biết việc: Chuẩn bị theo dõi; Hình thức theo dõi;
Nội dung theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra
Chính phủ?
Câu 25: Anh (chị) hãy cho biết: Thời hạn tiến hành kiểm tra và Báo cáo kết quả
kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy
định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ?
3
Câu 26: Anh (chị) hãy cho biết: Báo cáo theo dõi và Xử lý kết quả theo dõi
việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại
Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ?
Câu 27: Anh (chị) hãy cho biết: Hình thức đôn đốc; Nội dung đôn đốc; Báo cáo
đôn đốc; Xử lý kết quả đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý
về thanh tra, theo quy định về đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý
về thanh tra tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính
phủ?
Câu 28: Anh (chị) hãy cho biết: Căn cứ kiểm tra; Nội dung kiểm tra và Xử lý
kết quả kiểm tra theo quy định về kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định
xử lý về thanh tra tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra
Chính phủ?
Câu 29: Anh (chị) hãy cho biết: Trình tự khiếu nại; Hình thức khiếu nại theo
quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011?
Câu 30: Anh (chị) hãy cho biết: Trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp
giải quyết khiếu nại; Các hành vi bị nghiêm cấm và Các khiếu nại không được thụ lý
giải quyết, theo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011?
Câu 31: Anh (chị) hãy cho biết: Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại
lần đầu; Quyền, nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần hai, theo quy định tại
Luật Khiếu nại năm 2011?
Câu 32: Anh (chị) hãy cho biết thẩm quyền giải quyết khiếu nại của: Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương;
Giám đốc sở và cấp tương đương; Chánh thanh tra các cấp, theo quy định tại Luật
Khiếu nại năm 2011?
Câu 33: Anh (chị) hãy cho biết: Xác minh nội dung khiếu nại lần đầu; Quyết định
giải quyết khiếu nại lần đầu, theo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011?
Câu 34. Anh (chị) hãy cho biết: Quản lý công tác tiếp công dân và Các hành vi
bị nghiêm cấm, theo quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013?
Câu 35: Anh (chị) hãy cho biết: Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh và Trách nhiệm của người tiếp công dân, theo quy định tại
Luật Tiếp công dân năm 2013 ?
Câu 36: Anh (chị) hãy cho biết nội dung: Quyền và nghĩa vụ của người bị tố
cáo; Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo, theo quy định tại Luật Tố cáo
năm 2011?
Câu 37: Anh (chị) hãy cho biết: Những hành vi bị nghiêm cấm, theo quy định
tại Luật Tố cáo năm 2011?
Câu 38: Anh (chị) hãy cho biết: Nguyên tắc xác định thẩm quyền và Thẩm
quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong việc
thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, theo quy định tại
Luật Tố cáo năm 2011?
Câu 39: Anh (chị) hãy cho biết nội dung: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo; Xác
minh nội dung tố cáo, theo quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo tại Luật Tố
cáo năm 2011?
Câu 40: Anh (chị) hãy cho biết nội dung: Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo;
Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo; Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố
cáo theo quy định tại Luật Tố cáo năm 2011?
4
Câu 41: Anh (chị) hãy cho biết Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện
về: Thanh tra; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh
tra Chính phủ và Bộ Nội vụ?
Câu 42: Anh (chị) hãy cho biết: Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra tỉnh về:
Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, theo quy định
tại Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra
Chính phủ và Bộ Nội vụ?
Câu 43: Anh (chị) hãy cho biết: Vị trí và chức năng của Thanh tra tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương; Vị trí và chức năng của Thanh tra huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCPBNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ?

Avatar of Biên tập Viên

By Biên tập Viên

A guy who love writing and inspire message.

You cannot copy content of this page