Categories
Download Học tập

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT Mã ngành: 11. NN&PTNT (Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /...../2019 của HĐ thi bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng…
Categories
Download Học tập

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ Mã ngành: 05.PC (Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /...../2019 của HĐ thi bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng…
You cannot copy content of this page