Categories
Đề thi Download

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG Mã ngành: 09.TĐKT (Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /...../2019 của HĐ thi bổ sung tuyển công chức tỉnh…
Categories
Download

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ Mã ngành: 08.NV (Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày / /2019 của HĐ thi bổ sung công chức tỉnh Quảng…
Categories
Đề thi Ngoại ngữ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN Mã ngành: 06.KT (Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /...../2019 của HĐ thi bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng…
Categories
Download Học tập

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ Mã ngành: 05.PC (Ban hành kèm theo Thông báo số /TB-HĐ ngày /...../2019 của HĐ thi bổ sung tuyển công chức tỉnh Quảng…
You cannot copy content of this page